A www.mc.hu weboldal általános szerződési feltételei

 

 

1. Általános rendelkezések

1.1
 A magazincentrum.hu és az mc.hu domain nevek alatt elérhető Internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) Magyarország egyik vezető kiadója, a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest Montevideo u. 9.; cégjegyzékszám: 01-10-044658) (a továbbiakban Central Médiacsoport) üzemelteti és tartja fenn.

1.2 A Weboldal abból a célból jött létre, hogy előfizetőink az Interneten is előfizethessenek a Central Médiacsoport nyomtatott kiadványaira, illetve megvásárolhassák az egyéb, a Central Médiacsoport márkáihoz kapcsolódó termékeket. Weboldalon keresztül értékesített előfizetések és termékek kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.

1.3 A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya a Weboldalon keresztül megrendelhető előfizetésekre, az előfizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, a Weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. A Weboldalon értékesített termékek szerződéseire minden esetben, a Weboldalon keresztül megrendelt, illetve megvásárolt előfizetésekre pedig a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltételiben foglalt eltérésekkel vonatkozik a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet. (
Előfizetési ÁSZF)

 

A Weboldalon keresztül is megvásárolható, illetve megrendelhető előfizetésekre a jelen ÁSZF -ben foglaltak mellett irányadó a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltétele.


1.4 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

1.5 A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Central Médiacsoport nem iktatja.

2.  A Weboldalon elérhető termékek és az előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatások megrendelésére vonatkozó feltételek

2.1
A Weboldalon megtalálható előfizetések és termékek Weboldalon keresztül történő megvásárlása előzetes regisztráció alapján lehetséges. A Weboldalon közölt információk a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Weboldalon elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a Megrendelő minősül ajánlattevőnek. Megrendelő Weboldalon keresztül történő megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok (Előfizetői Általános Szerződési Feltétel, Adatkezelési Tájékoztató) rendelkezéseit.

2.2  A Weboldalon megtalálható előfizetések a Weboldalon kívül is megrendelhetőek a Kiadónál, vagy a Kiadó terjesztőinél, a Kiadó Előfizetői Általános Szerződési feltételeiben foglaltak szerint (
Előfizetési ÁSZF)


2.3 A Weboldalon feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak. A termékek szállításával kapcsolatban felmerülő csomagolási és/vagy szállítási költségek a Megrendelőt terhelik, kivéve, ha az adott akcióhoz kapcsolódóan, vagy egyébként a Central Médiacsoport nem rendelkezik másképp. Ilyen esetekben a Central Médiacsoport a Weboldalon ad tájékoztatást.

2.4  A Weboldalon történő megrendelés elküldését követően a megrendelést a Central Médiacsoport a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza. 

 

A Weboldalon keresztül történő előfizetések megrendelésének visszaigazolására megfelelően irányadó a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltétele.

 

2.5  A Central Médiacsoport a Weboldalon meghirdetett termékeket kizárólag a készlet erejéig és/vagy az akció időtartamára tudja biztosítani.


3.  Elállás, szavatosság

 

A Weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a fogyasztót a távollévők között kötött szerződésekről szóló Kormányrendelet alapján (17/1999. II. Kormányrendelet) megilleti az elállás joga. A fogyasztó jogosult a küldemény (termék) kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

A távollévők között kötött szerződésekről szóló Kormányrendeletben foglalt esetekben az elállási jog nem gyakorolható. Így egyebek mellett nem gyakorolható az elállási jog az Előfizetések megvásárlása, illetve megrendelése esetén, illetve hang- és képfelvétel megrendelése esetén, ha a kiszállítás után a védőcsomagolás felbontásra került. Egyebekben az elállási jog gyakorolható a Weboldalon keresztül értékesített termékek vonatkozásában.

A megrendelők elállásra vonatkozó igényüket
az elektronikus ügyfélszolgálaton (http://ugyfelkapu.mc.hu) jelenthetik be a Central Médiacsoport felé. A jelen ÁSZF-fel összhangban gyakorolt elállás esetén a Central Médiacsoport az elállással érintett terméknek a fogyasztó általi (postai, futárszolgálati vagy személyes) visszaküldése esetén a jogszabályi előírás szerint 30 napon belül visszafizeti a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra. A Central Médiacsoportnak a szállítás költségét nem áll módjában visszatéríteni. A Central Médiacsoport nem vállal felelősséget a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért. A Central Médiacsoport kizárólag sérülésmentes és hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni, míg a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát érvényesítheti a fogyasztóval szemben. A rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban visszajutatott termék esetében a Central Médiacsoport nem köteles visszatérítésre.

 

A fogyasztó köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Elállás esetén a vásárolt terméket haladéktalanul és sérülésmentesen kell visszajuttatni a Kiadónak. Amennyiben a Weboldalon vásárolt termék a Central Médiacsoportnak fel nem róható okból rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezik vissza a Central Médiacsoporthoz, a Central Médiacsoport nem vállalja a vételár visszatérítését.

A Central Médiacsoport a megrendelt termékekre a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, tájékoztatni kell a Central Médiacsoport a http://ugyfelkapu.mc.hu internetcímen. Hibás teljesítés esetén a megrendelt terméket a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: elsősorban kicseréljük, ha a cserére nincs módunk, úgy választása szerint árengedményt adunk, vagy elállás esetén kérhető a megrendelt termék vételárának a visszatérítése. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.

 Az ügyfélszolgálathoz bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 30 napon belül.

4. Szállítási feltételek termékrendelés esetén

4.1
A megrendelt termék értékétől függően a kiszállítást a Central Médiacsoport mindenkori Partnerei végzik, jelenleg a Magyar Posta, vagy a GLS Hungary Csomag Logisztikai Kft.

4.2 A termékek átadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a termék átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.

4.3 A GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. az általa kézbesített küldemények esetén a kiszállítás meghiúsulása esetén következőket vállalja:

      - Ha a címzett nem tartózkodik a szállítási címen, úgy egy értesítő-kártyát hagy a helyszínen. Az értesítőkártyán megtalálható a csomagszám, valamint a GLS telefonszáma. A címzettnek 5 munkanapja áll rendelkezésére, hogy új kiszállítási napot egyeztessen a GLS-sel. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a GLS a csomagot visszajuttatja a Feladóhoz

      - Amennyiben a címzett nem tartózkodik a szállítási címen és értesítés nem hagyható neki (pl. zárt lépcsőház), úgy a GLS a kézbesítést a következő napon újból megpróbálja. Ha a kézbesítés második alkalommal is meghiúsul, úgy a csomagot visszaküldi a Feladóhoz.

      - Átvétel megtagadásának minősül, ha a címzett – utánvétes csomag esetén – nem tudja kifizetni a csomagért beszedendő összeget. Ilyen esetben a GLS a kiszállítást újra – a címzettel egyeztetett időpontban 5 munkanapon belül - megkísérli. Ilyen esetnek minősül az is, ha az áruátvétel a GLS gépjárművezetőjének megérkezését követően 10 percen belül nem történik meg.

4.4 A megrendelt termékek kiszállítására a bruttó vásárlási érték (bruttó fogyasztói ár) alapján szállítási címenként a következő bruttó szállítási költséget számítjuk fel:


       Vásárlási érték                         Szállítási költség
Ft- tól                        Ft-ig                            Ft
1        
                        200                            200
201                            700                            350
701                          2000                            620
2001                        6000                            950
6001                      10000                          1300
10001                    20000                          2000
20001                          -                                    0


Amennyiben a Central Médiacsoport az itt hivatkozott szállítási költségektől eltérő díjtételt alkalmaz, úgy azt minden esetben közli a Weboldalon. Egyebekben a szállítási költségek viselése tekintetében irányadóak a 3.2 pontban foglaltak.


5. Fizetési módok


5.1
  A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi – a megrendelés tárgya szerint - fizetési módok lehetségesek:

 

(a) a Central Médiacsoport által a megrendelést követően továbbított csekkszámlán szereplő összeg banki átutalásával vagy Postán történő kiegyenlítésével;

(b) pénzintézet (OTP direkt) által üzemeltetett  Internetes fizető oldalon (tranzakciós oldalon) keresztül a  tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével.

(c) banki átutalással,

(d) PayPal fizetési móddal,

(e) Master Card Mobile fizetési móddal


5.2 Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának megőrzésére (pl. fizetési helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). Vásárlás előtt ismerjék meg a pénzintézet tájékoztatóját, tartsák be a biztonsági előírásokat. Az OTP tranzakciós oldalán végrehajtott fizetésekért és bármilyen egyéb műveletért a Central Médiacsoport nem vállal felelősséget, így különösen a fizetés során megadott kódokért, mivel azokat nem kapja meg, nem kezeli. Az Üzemeltető fizetés sikerességéről a pénzintézettől kapott jelzés alapján visszaigazoló email-ben  értesíti a vevőt.

 

Az előfizetések fizetési módjaira megfelelően irányadó a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltétele.


5.3 A www.mc.hu oldalon történő vásárlásokról a Kiadó elektronikus számlát (e-számlát) is küldhet a hagyományos számla helyett.

Az e-számla nem más, mint az ÁFA törvényben meghatározott tartalommal bíró számla, melyet elektronikus formában bocsátunk ki, és ami fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel rendelkezik. Az elektronikus aláírás hitelesen igazolja, a számla kiállítójának személyét továbbá biztosítja az elektronikus számla hitelességét, tartalmának megváltoztathatatlanságát, és az időbélyeggel együtt eleget tesz a 20007/CXXVII ÁFA Trv. 175.§-ában foglalt követelményeknek. A törvény előírja, hogy az e-számlák csak eredeti elektronikus formában alkalmasak adóigazgatási azonosításra, kérjük így őrizze meg e-számláit.  Az e-számlák természetesen kinyomtathatók, ez egyenértékű egy hagyományos számla fénymásolatával.

 

A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség korrigálni, módosítani. Kiadó számlát csak forintban, és belföldi kézbesítési címre áll módjában kiállítani.


6. A megrendelések feldolgozására és a megrendelt termékek szállítására vonatkozó feltételek

6.1
A megrendelések feldolgozása és termékek postázása hétköznapokon történik. 


6.2 Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket a Central Médiacsoport a vételár kiegyenlítésétől számított 4-6 héten belül juttatja el címzett részére. A termékek esetenként zárható, szabvány levélszekrénybe kerülnek kézbesítésre (kiszállításra). A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a Central Médiacsoport számláján jóváírásra került.

 

6.3 A Central Médiacsoport előfizetési ügyfélszolgálata munkanapokon üzemel. A Central Médiacsoport előfizetési ügyfélszolgálatának elérhetőségére vonatkozó adatok:


      (a) telefonszám: (36-1) 510-0888 (elérhető hétfő és csütörtök között 8-tól 17 óráig, pénteken, 8-tól 16 óráig); 


      (b) web:
www.ugyfelkapu.mc.hu

      (c) fax szám: (36-1) 437-1570; 

 

      (d) levélcím: Central Médiacsoport Zrt. / Előfizetés 1554 Budapest, Postafiók 104.

7. A lapelőfizetésekre vonatkozó speciális rendelkezések

 

7.1 Előfizetői Ajándékutalványokra vonatkozó külön rendelkezések:

 

A kizárólag előfizetésekre váltható adott névértékű Ajándékutalványok pénzhelyettesítő eszközök, melyeket kizárólag a www.mc.hu Weboldalon keresztül, kizárólag az ott kínált magazin-előfizetések megvásárlására lehet felhasználni. Az Ajándékutalványok megvásárlása, az előfizetések megvásárlására irányul.

 

Az Ajándékutalvány sem az érvényességi ideje alatt, sem annak lejárta után nem váltható vissza pénzre, továbbá nem váltható át más termékre, vagy szolgáltatásra. Az Ajándékutalvány megvásárlását követően a vásárlásától az ÁSZF 3. címe alatt rögzítettekre is tekintettel, nem lehet elállni. Az Ajándékutalvány a lejárati dátumáig érvényes, ezen időpontig váltható be. A beváltási határidő letelte után az Ajándékutalvány nem váltható be és nem használható fel a továbbiakban.

 

Az adott névértékű Ajándékutalványt az egy alkalommal felhasználható egyedi Kód testesíti meg az Ajándékutalvány névértékével együtt. A Kód elválik az azt tartalmazó adathordozótól, azaz fizikailag semmit nem kell benyújtani, átadni, illetve beküldeni a beváltáshoz. Ennek megfelelően az e-mail útján megküldött, vagy adott esetben papír alapon átadott Ajándékutalvány formai megjelenésétől függetlenül a Kód és a névérték, mint adattartalom testesíti meg a megvásárolt szolgáltatást (magazin- előfizetés).  Az Ajándékutalványt attól függetlenül, hogy e-mail útján, vagy kihelyezett standokon történő vásárlás esetén, papír alapon bocsátja a Central Médiacsoport rendelkezésre, kizárólag a www.mc.hu Weboldalon keresztül lehet beváltani. A beváltáshoz a Kód megadása szükséges.

 

Az Ajándékutalványok névértéken vásárolhatók le, több részletben történő beváltásra, vagy árkülönbözet visszaigénylésére, továbbá visszaváltásra nincs lehetőség. Egy adott Kódnak a beváltás során történő megadásával az érintett Kódhoz, illetve Ajándékutalványhoz tartozó névérték teljes egészében felhasználásra kerül.

 

Amennyiben az adott Ajándékutalvány, vagy Ajándékutalványok névértékét meghaladja a megvásárolni kívánt magazin-előfizetés díja, úgy az azonnali fizetési módok (bankkártya, PayPal) útján lehet az Ajándékutalvány(ok) névértéke és a tényleges előfizetési díj különbözetét kiegyenlíteni. Banki átutalással, illetve csekkes fizetési mód útján nincs lehetőség a különbözet megfizetésére.

 

Az Ajándékutalvány átruházható, illetve elajándékozható. A Central Médiacsoport nem vizsgálja a beváltó személyét. Az Ajándékutalvány megvásárlója felelős azért, hogy az Ajándékutalvány, illetve annak adattartalma (különös tekintettel a Kódra) ne kerüljön illetéktelen harmadik személyek birtokába, illetve ilyen személyek arról ne szerezzenek tudomást. A www.mc.hu Weboldal felületén a beváltás alkalmával elsőként megadott érvényes kódot - a beváltó személyétől függetlenül - a Central Médiacsoport elfogadja, és ezzel az Ajándékutalvány visszavonhatatlanul beváltottnak minősül. A Central Médiacsoport nem köteles az Ajándékutalvány vásárlójának kiadni az Ajándékutalvány beváltójának adatait.

 

7.2 Weboldalon keresztül történő magazin-előfizetés megrendelése esetén az előfizetési díj befizetése után a Central Médiacsoport értesítőt küld a számlafizető részére az előfizetése indítási időpontjáról,és kézbesítési címéről. A Central Médiacsoport az előfizetés lejárta előtt egy hónappal automatikusan hosszabbító csekket küld a magyarországi számlázási címre, így az előfizetőnek nem kell figyelnie a dátumokra ahhoz, hogy előfizetése folyamatos legyen, és ne maradjon le egy lapszámról sem.

 

7.3 A magazinokat (illetve a 6.3 pont szerint esetenként a termékeket is) zárható, szabvány levélszekrénybe kézbesíti a Central Médiacsoporttal szerződésben lévő Terjesztő vagy a Central Médiacsoport más alvállalkozója. A levélszekrényhez történő eljutást a Megrendelőnek kell biztosítania, szükség esetén kapukulcsot vagy kapukódot kell a kézbesítő rendelkezésére bocsátania. A terjesztő az így kapott kapukulcsokat és kapukódokat nyilvántartásba veszi, amelyek kezeléséért a kézbesítők tartoznak felelősséggel. A pontos kézbesítés érdekében az előfizetőnek a postaládáján fel kell tüntetnie a kézbesítési nevet.

 

7.4 A Central Médiacsoport csak a belföldi lapelőfizetéseket kezeli. A Weblapon keresztül, forint alapú Internetes kártyás fizetés mellett, magyar kézbesítési címre, tetszőleges helyről érkező megrendelést el tudunk fogadni, de külföldi címre nem áll módunkban számlát kiállítani és kiküldeni.


7.5 Belföldről külföldi címre és külföldről belföldi címre történő előfizetésekről további tájékoztatást talál itt:

http://www.hungaropress.hu/

http://posta.hu/ujsag_elofizetes/kulfoldi_lapok_elofizetese


7.6 Az előfizetői díj megfizetésével határozatlan idejű előfizetői szerződés jön létre az előfizető és a Central Médiacsoport között. Az előfizetési díj megfizetését követően, a Central Médiacsoport kötelezettsége a magazin eljuttatása az előfizető által megadott kézbesítési helyre. A kézbesítés a jelen ÁSZF 6.4 meghatározottak szerint történik.

7.7 Az előfizetők a megrendelésekkel, előfizetésekkel kapcsolatos címváltozásokat, esetleges észrevételeket és reklamációkat a 6.3 pontban meghatározott elérhetőségeken jelenthetik be.

 

7.8 A Magazin-előfizetés megrendelésére és teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. Amennyiben a Magazin-előfizetések tekintetében a jelen ÁSZF, illetve az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek között eltérés van (így vita vagy kétség esetén), úgy az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak.


8. Vásárlói profil

 

8.1 A weboldalon történő vásárlás regisztrációval lehetséges. A megrendelők a vásárlási folyamat során a számlázási adataik (név, cím, email cím) megadásával regisztrálásra kerülnek a weboldalon. A regisztrációval hozzáférést kapnak ügyfeleink egy saját profiloldalhoz, amelyben megtekinthetik és módosíthatják adataikat, megtekinthetik a weboldalon leadott megrendeléseiket és az itt vásárolt előfizetéseinek adatait.

 

8.2 A regisztráció tényéről, és a vásárlói profilba való belépés módjáról értesítő email üzenetet küldünk ügyfeleinknek.

 

9. Záró rendelkezések

9.1
Jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontja 2013. november 18.

A Central Médiacsoport fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A Central Médiacsoport az ÁSZF közléséről a Weboldal útján folyamatosan gondoskodik. A Central Médiacsoport a módosított ÁSZF-et, annak hatálybalépését megelőző 15 nappal figyelem felhívás mellett közzéteszi a Weboldalon. Abban az estben, ha a jelen ÁSZF hatályba lépése (ide értve a módosítást is) és az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek hatálybalépése (ide értve a módosítást is) nem azonos időpontban történne meg, úgy a Magazin-előfizetésekre a mindenkor hatályos Előfizetői Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.


9.2 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, továbbá a személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Central Médiacsoport Adatkezelési nyilatkozata rögzíti, ami a
www.mc.hu Weboldal láblécének Adatvédelem menüpontja alatt érhető el.

2014. augusztus 31.