Elállási formanyomtatvány

 

digitális és/vagy nyomtatott kiadvány(ok) esetén

 

 

Alulírott

 

Az Előfizető neve:

az Előfizető e-mail címe:

az Előfizető Rendelési azonosítója:

 

kijelentem, hogy gyakorlom az elállási jogomat az alábbi digitális kiadvány(ok)* [Digitalizált előfizetéses lapszám(ok)] és/vagy nyomtatott kiadványok* előfizetésére vonatkozó Szerződéssel összefüggésben;

 

*az elállással érintett kiadvány szerint aláhúzandó (digitalizált, nyomtatott)

 

Az elállással érintett digitális kiadvány(ok)**:

 

 

Az elállással érintett nyomtatott kiadvány(ok)**:

 

 

 

** az elállással érintett kiadvány szerint kitöltendő, nemlegesség esetén kihúzandó

 

Kijelentem, hogy az elállási jogomat a törvényes határidőn belül gyakorlom.

 

Kijelentem, hogy amennyiben a Szolgáltató a digitális kiadványok tekintetében a teljesítést megkezdte a jelen nyilatkozat szerinti jogom érvényesítését megelőző időpontban, úgy az elállási szándékomat, felmondásként kell értelmezni és ennek megfelelően kell elszámolni velem.

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Digitális kiadványok és/vagy a nyomtatott kiadványok biztosítására kötött Szerződéseim olyan kiadvány(oka)t is tartalmaznak, amely kiadvány(oka)t a jelen nyilatkozatom nem nevesíti, úgy a vonatkozó Szerződés a jelen nyilatkozatban nem szereplő digitális és/vagy nyomtatott kiadvány(ok) tekintetében változatlan tartalommal hatályban marad.

 

 

Az elállással és/vagy felmondással érintett kiadvány(ok) előfizetési díjait az alábbi banknál vezetett, alábbi számlaszámra való utalással kérem teljesíteni:

 

Kijelentem, hogy fent megadott számlaszámra a Szolgáltató jogszerűen teljesíthet.

 

 

 

 

Kelt: ………………………..város, ……………………év………….hó……………..nap

 

Név kiírva:

/Nyomtatott nyilatkozat esetén a Név kiírása mellett a nyilatkozatot alá kell írni./