Bezár
Kézbesítési adatok
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

E-mail cím:
Név:
 
Mobilszám:
+36 /
Bezár
Kézbesítési cím
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Nyomtatott magazinokat kizárólag magyarországi címre tudunk kézbesíteni.
E-mail:
Személynév:
Cégnév:
Kapcsolattartó:
Mobilszám:
+36 /
Vezetékes szám:
+36 /
*Ir. szám, város:
*Utca:
*Közterület:
*Házszám:
Lépcsőház: Emelet:
Ajtó:
Kapukód:
Ügyfélszolgálat Kattintson! Segítünk! 06-1/510-0888

Adatvédelem

 

 

 

Central Médiacsoport Zrt.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

2014. augusztus 31.


 

1.         Bevezetés

2.         Definíciók

3.         Alapelvek a Central Médiacsoport adatkezelése során

4.         A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

4.1.      Az MC.hu honlap látogatóinak adatai

4.2.      MC.hu előfizetés, regisztráció

4.3.      MC.hu termék megrendelés

4.4.      Előfizetői Adatbázis

4.5.      A szolgáltatás ügyféllevelezései

4.6.      Egyéb adatkezelések

5.         A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

6.         Az adatkezelő adatai, elérhetősége

7.         Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

8.         Jogorvoslati lehetőségek

 

 
1.    Bevezetés

A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) (a továbbiakban Central Médiacsoport), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A jelen tájékoztató a Central Médiacsoport Kiadványainak előfizetésére és a www.mc.hu címen elérhető Magazin Centrummal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozik.  A Central Médiacsoport Kiadványok előfizetésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket a Central Médiacsoport Zrt. ELŐFIZETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI  és DIGITÁLIS ELŐFIZETÉSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI tartalmazzák.     

 

Az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://mc.hu/tartalom.php?page=adatv címen.

 

A Central Médiacsoport fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmû, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

A Central Médiacsoport elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Central Médiacsoport a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Central Médiacsoport az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

-         2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

-         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 

 


 
2.    Definíciók

 2.1.személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 2.2.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így például gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

 2.10.     adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 2.11.     adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 2.12.     adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

 2.13.     harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 2.14.     harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

 

3.    Alapelvek a Central Médiacsoport adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

 

Az érintettet – egyértelmûen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerûek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintû védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

4.    A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Central Médiacsoport Terjesztési Osztályán folyó, és a www.mc.hu címen elérhető Magazin Centrummal kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Central Médiacsoport részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.1.   Az MC.hu honlap látogatóinak adatai

A honlap látogatása során a Central Médiacsoport nem rögzít személyes adatot.

 

A http://www.mc.hu címen elérhető portál html kódja a Central Médiacsoporttól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatója az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyûjteni.

 

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Medián Webaudit). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetősége: www.webaudit.hu.


A szolgáltató illetve a megjelölt külső szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütikről és webjelzőkről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

4.2.                    MC.hu előfizetés, regisztráció

Az adatkezelés célja: előfizetői szerződések megkötése, nyomon követése, a megrendelt Kiadványok kézbesítése, a megrendelések teljesítése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, reklamációkezelés, akciós ajánlat küldése, piackutatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: nem, személynév illetve cégnév, cégeknél szervezeti forma és kapcsolattartó neve, számlázási adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, email cím, telefonszám, mobilszám), kézbesítési adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, e-mail cím, telefonszám, mobilszám), regisztrált felhasználók esetén felhasználói név, jelszó, az előfizetéssel és a teljesítéssel kapcsolatos egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó előfizetési időszak lejártától számított 2 év*.

*az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek 3.10 (ii) pontja szerint.

Adattovábbítás: Central Médiacsoport Előfizetői Adatbázis (4.4. pont).

 

Amennyiben a felhasználó a regisztrációkor hozzájárult ahhoz, hogy részére a Central Médiacsoport akciós ajánlatokat küldjön, a hozzájárulás visszavonását, illetve a regisztráció törlését az Impresszumban megadott elérhetőségeken kérheti.

4.3.                    MC.hu termék megrendelés

Az mc.hu portálon termékek megrendelésére is van lehetőség.

A termékek megrendelésével kapcsolatos adatkezelés feltételei megegyeznek a jelen tájékoztató 4.2. pontjában leírtakkal, a következő eltérésekkel:

-A megrendelés során felvett személyes adatok a megrendelés teljesítésén felüli célokból (mint a piackutatás, akciós ajánlat, reklám küldése) nem kerülnek felhasználásra;

-Az adatkezelés időtartama a megrendeléstől számított 2 év.

4.4.                    Előfizetői Adatbázis

Az adatkezelés célja: előfizetői szerződések megkötése, nyomon követése, elektronikus számla küldése, az előfizetési díjak beszedése, a megrendelt Kiadványok kézbesítése, a megrendelés teljesítése, kapcsolatfelvétel, reklamációkezelés, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, akciós ajánlat küldése, piackutatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: nem, személynév illetve cégnév, cégeknél szervezeti forma és kapcsolattartó neve, számlázási adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, email cím, telefonszám, mobilszám), kézbesítési adatok (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó, e-mail cím, telefonszám, mobilszám), bankszámlaszám, marketing hozzájárulás, megrendeléssel, fizetéssel, kézbesítéssel kapcsolatos ügyfélkezelési adatok, ügyfél-történet.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó előfizetési időszak lejártától számított 2 év*.

*az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek 3.10 (ii) pontja szerint.

Adatfeldolgozók: lásd jelen tájékoztató 7. pontját.

 

Amennyiben a felhasználó a regisztrációkor hozzájárult ahhoz, hogy részére a Central Médiacsoport direkt marketing üzeneteket küldjön, a hozzájárulás visszavonását az Impresszumban megadott elérhetőségeken kérheti.

4.5.                    A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Impresszum rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

4.6.                    Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Central Médiacsoport a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.    A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Central Médiacsoport számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint adatfeldolgozói székhelyein találhatók meg.

 

A Central Médiacsoport a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

 

A Central Médiacsoport olyan mûszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Central Médiacsoport az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A Central Médiacsoport Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tûz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintû és alkalmazásszintû védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

6.    Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név: Central Médiacsoport Zrt.

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.

Cégjegyzékszám: 01-10-044658

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság

Adószám: 12715134-2-44

 

Telefon: 06.1.437.1100

E-mail: elofizetes@centralmediacsoport.hu

 

Előfizetői adatbázis adatkezelési nyilvántartási száma: 633-0001.

Reklám tartalmú, közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-101733/2016. 

 

7.    Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Drescher Magyarország Kft.

1097 Budapest, Gyáli út 31.

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Napilap Bt.

1097 Budapest, Kén utca 6.

EME Zrt.

1146 Budapest, Thököly út 57/A

   

Magyar Posta Zrt által a lapterjesztési szolgáltatásba bevont
közreműködők listája

https://www.posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_Lapterjesztes_kozremukodok_listaja_20160301.pdf

 


 
8.    Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

 

Az érintett kérelmére a Central Médiacsoport, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Central Médiacsoport költségtérítést állapít meg.

 

A Central Médiacsoport a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

A Central Médiacsoport a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

A Central Médiacsoport – az adatkezelés egyidejû felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

A Central Médiacsoport az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Central Médiacsoport az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím:

1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

URL

http://naih.hu