A www.mc.hu weboldal általános szerződési feltételei

 

 

1. Általános rendelkezések


1.1 A magazincentrum.hu és az mc.hu domain nevek alatt elérhető Internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) Magyarország egyik vezető kiadója, a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest Montevideo u. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-199015) (a továbbiakban Central Médiacsoport) üzemelteti.

 

1.2 A Weboldal abból a célból jött létre, hogy előfizetőink az Interneten is előfizethessenek a Central Médiacsoport nyomtatott kiadványaira, illetve megvásárolhassák az egyéb, a Central Médiacsoport márkáihoz kapcsolódó termékeket. Weboldalon keresztül értékesített előfizetések és termékek kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.

 

1.3 A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya a Weboldalon keresztül megrendelhető előfizetésekre, az előfizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, a Weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. Amennyiben az Előfizető/Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a felek között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint fogyasztói szerződés jön létre. A Weboldalon értékesített termékek szerződéseire minden esetben, a Weboldalon keresztül megrendelt, illetve megvásárolt előfizetésekre pedig a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltételiben foglalt eltérésekkel vonatkozik Kormányrendelet.

 

A Weboldalon keresztül is megvásárolható, illetve megrendelhető előfizetésekre a jelen ÁSZF-ben foglaltak mellett irányadó a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltétele.


1.4 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

 

1.5 A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Central Médiacsoport nem iktatja.

 

2. A Weboldalon elérhető termékek és az előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatások megrendelésére vonatkozó feltételek

2.1
A Weboldalon megtalálható előfizetések és termékek Weboldalon keresztül történő megvásárlása előzetes regisztráció alapján lehetséges. A Weboldalon közölt információk a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Weboldalon elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a Megrendelő minősül ajánlattevőnek. Megrendelő Weboldalon keresztül történő megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok (Előfizetői Általános Szerződési Feltétel, Adatkezelési Tájékoztató) rendelkezéseit.

 

2.2 A Weboldalon megtalálható előfizetések a Weboldalon kívül is megrendelhetőek a Kiadónál, vagy a Kiadó terjesztőinél, a Kiadó Előfizetői Általános Szerződési feltételeiben foglaltak szerint (Előfizetési ÁSZF)

 

2.3 A Weboldalon feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak. A termékek szállításával kapcsolatban felmerülő csomagolási és/vagy szállítási költségek a Megrendelőt terhelik, kivéve, ha az adott akcióhoz kapcsolódóan, vagy egyébként a Central Médiacsoport nem rendelkezik másképp. Ilyen esetekben a Central Médiacsoport a Weboldalon ad tájékoztatást.

 

2.4 A Weboldalon történő megrendelés elküldését követően a megrendelést a Central Médiacsoport a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza.

 

A Weboldalon keresztül történő előfizetések megrendelésének visszaigazolására megfelelően irányadó a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltétele.

 

2.5 A Central Médiacsoport a Weboldalon meghirdetett termékeket kizárólag a készlet erejéig és/vagy az akció időtartamára tudja biztosítani.

 

3. Elállás, szavatosság

 

3.1 A Kormányrendelet alapján az Előfizetőt elállási jog illeti meg. Az elállás; (i) előfizetések esetén előfizetéssel érintett első kiadvány kézbesítési napjától, (ii) termék esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyekorolható.

 

3.1.1 Az elállást nem kell indokolni, de az elállás szándékénak a nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie. A nyilatkozatnak egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy az elállás; (i) előfizetés esetén az Előfizetés egészére vonatkozik-e, vagy csak az Előfizetéssel érintett valamely Kiadványra, (ii) termék esetében mely terméket érinti.

Amennyiben az Előfizető/Vásárló elállási jogát gyakorolja, úgy ezen jogaival – a fent hivatkozottak szerint – a részlegesség elve szerint is élhet, előfizetések esetén az előfizetéssel érintett valamennyi Kiadvány vonatkozásában. A részlegesség elve csak a megrendelésen belüli, adott Kiadványt előfizetési időszakának egészére vonatkozhat, az előfizetési időszak nem rövidíthető.

Az elállási szándék (nyilatkozat) közlése írásban történhet az elofizetes@centralmediacsoport.hu email címre, vagy postai levélben a Central Médiacsoport Zrt. Előfizetés, 1037 Budapest, Montevideo u. 9. címre.

A Szolgáltató a jogszerű elállás közlését követő 14 napon belül visszatéríti az előfizetéssel érintett kiadvány(ok) előfizetési díját, termék esetén a termékért fizetett teljes összeget, feltéve, hogy az Előfizető, illetve a Címzett az elállással érintett lapo(ka)t, illetve a terméket visszaküldte a Szolgáltatónak (a Szolgáltatót megillető visszatartási jog). A Szolgáltató visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az Előfizető/Vásárló előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Az Előfizető/Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az Előfizető/Vásárló a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet a Szolgáltató terhére.

 

3.1.2 Elállás esetén az Előfizető/Vásárló kötelezettségeire a Kormányrendelet 13. címe alatt (24. § - 28. §) szabályozottak az irányadóak.

 

3.1.3 A Kormányrendeletben meghatározott esetekben nem gyakorolható az elállási jog.

3.2 A Central Médiacsoport a megrendelt termékekre a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, tájékoztatni kell a Central Médiacsoport a http://ugyfelkapu.mc.hu internetcímen. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.

Az ügyfélszolgálathoz bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 30 napon belül.

 

4. Szállítási feltételek termékrendelés esetén

 

4.1 A megrendelt termék értékétől függően a kiszállítást a Central Médiacsoport mindenkori Partnerei végzik, jelenleg a Magyar Posta, vagy a GLS Hungary Csomag Logisztikai Kft.

 

4.2 A termékek átadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a termék átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.

 

4.3 A GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. az általa kézbesített küldemények esetén a kiszállítás meghiúsulása esetén következőket vállalja:

 

(i) ha a címzett nem tartózkodik a szállítási címen, úgy egy értesítő-kártyát hagy a helyszínen. Az értesítőkártyán megtalálható a csomagszám, valamint a GLS telefonszáma. A címzettnek 5 munkanapja áll rendelkezésére, hogy új kiszállítási napot egyeztessen a GLS-sel. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a GLS a csomagot visszajuttatja a Feladóhoz

 

(ii) amennyiben a címzett nem tartózkodik a szállítási címen és értesítés nem hagyható neki (pl. zárt lépcsőház), úgy a GLS a kézbesítést a következő napon újból megpróbálja. Ha a kézbesítés második alkalommal is meghiúsul, úgy a csomagot visszaküldi a Feladóhoz.

(iii) az átvétel megtagadásának minősül, ha a címzett – utánvétes csomag esetén – nem tudja kifizetni a csomagért beszedendő összeget. Ilyen esetben a GLS a kiszállítást újra – a címzettel egyeztetett időpontban 5 munkanapon belül - megkísérli. Ilyen esetnek minősül az is, ha az áruátvétel a GLS gépjárművezetőjének megérkezését követően 10 percen belül nem történik meg.

 

4.4 A megrendelt termékek kiszállítására a bruttó vásárlási érték (bruttó fogyasztói ár) alapján szállítási címenként a következő bruttó szállítási költséget számítjuk fel:

 

Vásárlási érték (Ft- tól Ft-ig) Szállítási költség (Ft)

1-200 forintig 200 Ft
201-700 forintig 350 Ft
701-2.000 forintig 620 Ft
2.001-6.000 forintig 950 Ft
6.01-10.000 forintig 1300 Ft
10.001-20.000 forintig 2000 Ft
20.001 forint felett 0 Ft

 

Amennyiben a Central Médiacsoport az itt hivatkozott szállítási költségektől eltérő díjtételt alkalmaz, úgy azt minden esetben közli a Weboldalon. Egyebekben a szállítási költségek viselése tekintetében irányadóak a 3.2 pontban foglaltak.

 

 

 

5. Fizetési módok


5.1
A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi – a megrendelés tárgya szerint - fizetési módok lehetségesek:

 

(a) a Central Médiacsoport által a megrendelést követően továbbított csekkszámlán szereplő összeg banki átutalásával vagy Postán történő kiegyenlítésével,

(b) pénzintézet (OTP direkt) által üzemeltetett Internetes fizető oldalon (tranzakciós oldalon) keresztül a tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével,

(c) banki átutalással,

(d) PayPal fizetési móddal.


5.2 Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának megőrzésére (pl. fizetési helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). Vásárlás előtt ismerjék meg a pénzintézet tájékoztatóját, tartsák be a biztonsági előírásokat. Az OTP tranzakciós oldalán végrehajtott fizetésekért és bármilyen egyéb műveletért a Central Médiacsoport nem vállal felelősséget, így különösen a fizetés során megadott kódokért, mivel azokat nem kapja meg, nem kezeli. Az Üzemeltető fizetés sikerességéről a pénzintézettől kapott jelzés alapján visszaigazoló email-ben értesíti a vevőt.

 

Az előfizetések fizetési módjaira megfelelően irányadó a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltétele.


5.3 A www.mc.hu oldalon történő vásárlásokról a Kiadó elektronikus számlát (e-számlát) is küldhet a hagyományos számla helyett. Az e-számla az ÁFA törvényben meghatározott tartalommal bíró számla, melyet elektronikus formában bocsátunk ki, és ami fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel rendelkezik. Az elektronikus aláírás hitelesen igazolja, a számla kiállítójának személyét továbbá biztosítja az elektronikus számla hitelességét, tartalmának megváltoztathatatlanságát, és az időbélyeggel együtt eleget tesz a 20007/CXXVII ÁFA Trv. 175.§-ában foglalt követelményeknek. A törvény előírja, hogy az e-számlák csak eredeti elektronikus formában alkalmasak adóigazgatási azonosításra, kérjük így őrizze meg e-számláit. Az e-számlák természetesen kinyomtathatók, ez egyenértékű egy hagyományos számla fénymásolatával.

A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség korrigálni, módosítani. Kiadó számlát csak forintban, és belföldi kézbesítési címre áll módjában kiállítani.


6. A megrendelések feldolgozására és a megrendelt termékek szállítására vonatkozó feltételek

6.1
A megrendelések feldolgozása és termékek postázása hétköznapokon történik.


6.2 Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket a Central Médiacsoport a vételár kiegyenlítésétől számított 4-6 héten belül juttatja el címzett részére. A termékek esetenként zárható, szabvány levélszekrénybe kerülnek kézbesítésre (kiszállításra). A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a Central Médiacsoport számláján jóváírásra került.

 

6.3 A Central Médiacsoport előfizetési ügyfélszolgálata munkanapokon üzemel. A Central Médiacsoport előfizetési ügyfélszolgálatának elérhetőségére vonatkozó adatok:


(a) telefonszám: (36-1) 510-0888 (elérhető hétfő és csütörtök között 8-tól 17 óráig, pénteken, 8-tól 16 óráig);


(b) web:
www.ugyfelkapu.mc.hu

(c) fax szám: (36-1) 437-1570;

 

(d) levélcím: Central Médiacsoport Zrt. / Előfizetés 1554 Budapest, Postafiók 104.

7. A lapelőfizetésekre vonatkozó speciális rendelkezések

 

7.1 Előfizetői Ajándékutalványokra vonatkozó külön rendelkezések:

 

A kizárólag előfizetésekre váltható adott névértékű Ajándékutalványok pénzhelyettesítő eszközök, melyeket kizárólag a www.mc.hu Weboldalon keresztül, kizárólag az ott kínált magazin-előfizetések megvásárlására lehet felhasználni. Az Ajándékutalványok megvásárlása, az előfizetések megvásárlására irányul.

 

Az Ajándékutalvány sem az érvényességi ideje alatt, sem annak lejárta után nem váltható vissza pénzre, továbbá nem váltható át más termékre, vagy szolgáltatásra. Az Ajándékutalvány megvásárlását követően a vásárlásától az ÁSZF 3. címe alatt rögzítettekre is tekintettel, nem lehet elállni. Az Ajándékutalvány a lejárati dátumáig érvényes, ezen időpontig váltható be. A beváltási határidő letelte után az Ajándékutalvány nem váltható be és nem használható fel a továbbiakban.

 

Az adott névértékű Ajándékutalványt az egy alkalommal felhasználható egyedi Kód testesíti meg az Ajándékutalvány névértékével együtt. A Kód elválik az azt tartalmazó adathordozótól, azaz fizikailag semmit nem kell benyújtani, átadni, illetve beküldeni a beváltáshoz. Ennek megfelelően az e-mail útján megküldött, vagy adott esetben papír alapon átadott Ajándékutalvány formai megjelenésétől függetlenül a Kód és a névérték, mint adattartalom testesíti meg a megvásárolt szolgáltatást (magazin- előfizetés). Az Ajándékutalványt attól függetlenül, hogy e-mail útján, vagy kihelyezett standokon történő vásárlás esetén, papír alapon bocsátja a Central Médiacsoport rendelkezésre, kizárólag a www.mc.hu Weboldalon keresztül lehet beváltani. A beváltáshoz a Kód megadása szükséges.

 

Az Ajándékutalványok névértéken vásárolhatók le, több részletben történő beváltásra, vagy árkülönbözet visszaigénylésére, továbbá visszaváltásra nincs lehetőség. Egy adott Kódnak a beváltás során történő megadásával az érintett Kódhoz, illetve Ajándékutalványhoz tartozó névérték teljes egészében felhasználásra kerül.

 

Amennyiben az adott Ajándékutalvány, vagy Ajándékutalványok névértékét meghaladja a megvásárolni kívánt magazin-előfizetés díja, úgy az azonnali fizetési módok (bankkártya, PayPal) útján lehet az Ajándékutalvány(ok) névértéke és a tényleges előfizetési díj különbözetét kiegyenlíteni. Banki átutalással, illetve csekkes fizetési mód útján nincs lehetőség a különbözet megfizetésére.

 

Az Ajándékutalvány átruházható, illetve elajándékozható. A Central Médiacsoport nem vizsgálja a beváltó személyét. Az Ajándékutalvány megvásárlója felelős azért, hogy az Ajándékutalvány, illetve annak adattartalma (különös tekintettel a Kódra) ne kerüljön illetéktelen harmadik személyek birtokába, illetve ilyen személyek arról ne szerezzenek tudomást. A www.mc.hu Weboldal felületén a beváltás alkalmával elsőként megadott érvényes kódot - a beváltó személyétől függetlenül - a Central Médiacsoport elfogadja, és ezzel az Ajándékutalvány visszavonhatatlanul beváltottnak minősül. A Central Médiacsoport nem köteles az Ajándékutalvány vásárlójának kiadni az Ajándékutalvány beváltójának adatait.

 

7.2 Weboldalon keresztül történő magazin-előfizetés megrendelése esetén az előfizetési díj befizetése után a Central Médiacsoport értesítőt küld a számlafizető részére az előfizetése indítási időpontjáról,és kézbesítési címéről. A Central Médiacsoport az előfizetés lejárta előtt egy hónappal automatikusan hosszabbító csekket küld a magyarországi számlázási címre, így az előfizetőnek nem kell figyelnie a dátumokra ahhoz, hogy előfizetése folyamatos legyen, és ne maradjon le egy lapszámról sem.

 

7.3 A magazinokat (illetve a 6.3 pont szerint esetenként a termékeket is) zárható, szabvány levélszekrénybe kézbesíti a Central Médiacsoporttal szerződésben lévő Terjesztő vagy a Central Médiacsoport más alvállalkozója. A levélszekrényhez történő eljutást a Megrendelőnek kell biztosítania, szükség esetén kapukulcsot vagy kapukódot kell a kézbesítő rendelkezésére bocsátania. A terjesztő az így kapott kapukulcsokat és kapukódokat nyilvántartásba veszi, amelyek kezeléséért a kézbesítők tartoznak felelősséggel. A pontos kézbesítés érdekében az előfizetőnek a postaládáján fel kell tüntetnie a kézbesítési nevet.

 

7.4 A Central Médiacsoport csak a belföldi lapelőfizetéseket kezeli. A Weblapon keresztül, forint alapú Internetes kártyás fizetés mellett, magyar kézbesítési címre, tetszőleges helyről érkező megrendelést el tudunk fogadni, de külföldi címre nem áll módunkban számlát kiállítani és kiküldeni.


7.5 Belföldről külföldi címre és külföldről belföldi címre történő előfizetésekről további tájékoztatást talál itt:

http://www.hungaropress.hu/

http://posta.hu/ujsag_elofizetes/kulfoldi_lapok_elofizetese


7.6 Az előfizetői díj megfizetésével határozatlan idejű előfizetői szerződés jön létre az előfizető és a Central Médiacsoport között. Az előfizetési díj megfizetését követően, a Central Médiacsoport kötelezettsége a magazin eljuttatása az előfizető által megadott kézbesítési helyre. A kézbesítés a jelen ÁSZF 6.4 meghatározottak szerint történik.

 

7.7 Az előfizetők a megrendelésekkel, előfizetésekkel kapcsolatos címváltozásokat, esetleges észrevételeket és reklamációkat a 6.3 pontban meghatározott elérhetőségeken jelenthetik be.

 

7.8 A Magazin-előfizetés megrendelésére és teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. Amennyiben a Magazin-előfizetések tekintetében a jelen ÁSZF, illetve az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek között eltérés van (így vita vagy kétség esetén), úgy az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak.


8. Vásárlói profil

 

8.1 A weboldalon történő vásárlás regisztrációval lehetséges. A megrendelők a vásárlási folyamat során a számlázási adataik (név, cím, email cím) megadásával regisztrálásra kerülnek a weboldalon. A regisztrációval hozzáférést kapnak ügyfeleink egy saját profiloldalhoz, amelyben megtekinthetik és módosíthatják adataikat, megtekinthetik a weboldalon leadott megrendeléseiket és az itt vásárolt előfizetéseinek adatait.

 

8.2 A regisztráció tényéről, és a vásárlói profilba való belépés módjáról értesítő email üzenetet küldünk ügyfeleinknek.

 

 

8.3 A Central Médiacsoport Zrt. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelettel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen ÁSZF-nek megfelelően kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogainak érvényesítése érdekében az Central Médiacsoport tiszteletben tartja a fent hivatkozott, jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit.

 

9. Adatvédelem

A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, továbbá a személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Central Médiacsoport Adatkezelési nyilatkozata rögzíti, ami a www.mc.hu Weboldal láblécének Adatvédelem menüpontja alatt érhető el.
 

10. Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2015. április 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-nek részei az abban hivatkozott dokumentumok. A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető/Vásárló kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az Előfizető/Vásárló mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett - nyilvánosságra hozza a www.mc.hu Weboldalán. Módosulás esetén a szolgáltatás további igénybevételével (weboldal használatával) az Előfizető/Vásárló a módosított ÁSZF feltételeket elfogadja. A jelen ÁSZF-nek az Előfizetővel/Vásárlóval való megismertetéséről a Szolgáltató a Weboldal útján gondoskodik. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege a www.mc.hu Weboldalon elérhető.

Abban az estben, ha a jelen ÁSZF hatályba lépése (ide értve a módosítást is) és az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek hatálybalépése (ide értve a módosítást is) nem azonos időpontban történne meg, úgy a Magazin-előfizetésekre a mindenkor hatályos Előfizetői Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.

2018. május 25.