Digitális Előfizetési Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető és általános rendelkezések

1.) A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u 9., Cg.: 01-09-199015), mint Szolgáltató által, a magazincentrum.hu és az mc.hu domain nevek alatt működtetett weboldal útján nyújtott digitális kiadványok szolgáltatására vonatkozó szerződési feltételeket.

A Central Médiacsoport Zrt. a továbbiakban: Szolgáltató, az általa működtetett weboldal a továbbiakban: Weboldal, a Szolgáltató digitális kiadványaira vonatkozó szolgáltatása a továbbiakban: Szolgáltatás, a Szolgáltatás megrendelője, illetve igénybevevője a továbbiakban: Vásárló, vagy Előfizető, a Szolgáltatásra és a Szolgáltatás igénybevétele tekintetében a Weboldal használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: Digitális Előfizetési Általános Szerződési Feltételek, vagy Digitális EÁSZF.

A Digitális EÁSZF szabályozza a Szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató és az Előfizető jogait és kötelezettségeit. A Szolgáltatás igénybevételére a Szolgáltató és az Előfizető között Digitális Előfizetési Szerződés jön létre (a továbbiakban: Digitális Előfizetési Szerződés, vagy Szerződés) a Digitális EÁSZF szerint. A Digitális EÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Előfizetőre, aki A Digitális EÁSZF szerint érvényes megrendelést ad le a Szolgáltatónak és ezen cselekményével a Digitális EÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Digitális EÁSZF hatálya nem kiterjed a digitális kiadványon kívüli, a Weboldal útján ellenérték fejében igénybe vehető egyéb szolgáltatásokra és/vagy vásárlásokra vonatkozó jogviszonyokra, de kiterjed a Digitális EÁSZF szerinti Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele tekintetében a Weboldal használatára.

Amennyiben az Előfizető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a felek között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint fogyasztói szerződésnek minősül a Digitális Előfizetési Szerződés.

 

A Central Médiacsoport Zrt. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelettel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen Digitális ÁSZF-nek megfelelően kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogainak érvényesítése érdekében az Central Médiacsoport tiszteletben tartja a fent hivatkozott, jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit.

II.) A Szolgáltatás tárgya, alapvető jellemzői

2.) A Szolgáltató a www.mc.hu Weboldalán keresztül megvásárolható digitális kiadványok a nyomtatott kiadványok digitális változatai. A digitális kiadványok a továbbiakban: digitális kiadványok, vagy digitális magazinok. A digitális magazinok tartalma megegyezik a nyomtatott magazinok tartalmával. A Digitális magazinok csak azonnali fizetési módokkal (bankkártya, PayPal, a Szolgáltatótól vásárolható ajándékutalvány) vásárolhatóak meg, illetve fizethetők elő.

2.1.) A Szolgáltatás nyújtása a Weboldal Digitális magazinok menüpontján keresztül történik, erre tekintettel az Előfizető kizárólag a Weboldal felületén jogosult hozzáférni a Szolgáltatáshoz. A Szolgáltatás a Weboldalon történő bejelentkezés után, a Profil / Digitális magazinjaim menüponton keresztül vehető igénybe, online módon. A Szolgáltatás igénybe vétele internet kapcsolattal lehetséges, személyi számítógép útján.

2.2) A digitális magazinok lapszámonként és előfizetés formájában rendelhetőek meg. A megrendelések az árus terjesztésben már megjelent („Digitalizált Archív lapszám”, vagy „Archív lapszám, illetve a jövőben megjelenő kiadványok digitalizált verzióira vonatkozhatnak („Digitalizált előfizetéses lapszám”).

2.3 ) Az Archív lapszám megrendelése egy adott digitalizált kiadvány lapszámára vonatkozik, amely tekintetében a Szolgáltatást a Szolgáltató, a teljesítés megkezdésének napjától számított 365 napig biztosítja (a digitalizált kiadvány adott lapszáma a teljesítés megkezdésének napjától egy évig elérhetőek, hozzáférhetőek és olvasható az Előfizető számára).

A Digitalizált előfizetéses lapszámok esetében a Szolgáltatást a Szolgáltató az előfizetéssel (előfizetési időszakkal) érintett utolsó lapszám biztosításának (hozzáférhetővé tétel) első napjától számított 365 napig biztosítja (az előfizetéssel érintett digitalizált kiadvány(ok) adott lapszáma(i) az előfizetéssel érintett utolsó adott lapszám biztosításának első napjától számított 365 napig elérhető, hozzáférhető, olvasható(ak) az Előfizető számára).

2.4) Az előfizetések a fentiek szerint, meghatározott mennyiségű digitális kiadvány, meghatározott ideig tartó olvasására jogosítják az Előfizetőt. A Szolgáltató ennek megfelelően a Szerződés szerint meghatározott, adott mennyiségű digitális kiadványra vonatkozóan, meghatározott ideig tartó hozzáférését biztosít az Előfizető részére.

2.5.) A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a meghirdetett és a Weblapon közzétett digitális magazin előfizetési árak mellett további egyedi kedvezményes akciókat szervezzen a Weboldalon, vagy más felületein, a már megkötött Digitális Előfizetői Szerződésben foglalt feltételektől eltérő kondíciókkal, különös figyelemmel az eltérő előfizetési periódusokra és árakra. A digitális magazinok tekintetében esetlegesen meghirdetett akciós árak és kedvezmények nem vonatkoznak a nyomtatott magazinokra és nem összevonhatóak a nyomtatott magazin előfizetési akcióival.

2.6.) A Weboldal Digitális magazinok menüpontja alatt találhatóak meg azon információk és feltételek összessége, amelyeket a Digitális EÁSZF nem tartalmaz külön nevesítve, de amelyek irányadóak a felek jogviszonyára a megkötött Digitális Előfizetői Szerződésben foglaltak szerint (digitális kiadványok, előfizetési időszakok, árak).

III.) A Digitális Előfizetési Szerződés létrejötte, tartama, hatálya

3.) A Digitális Előfizetési Szerződés a www.mc.hu Weboldal regisztrált felhasználók köthetnek. Amennyiben az Előfizető rendelkezik regisztrációval, úgy az e-mail címe és jelszava megadásával a rendszer automatikusan betölti a „Számlázási adatok” formba azon adatokat, amelyek a korábbi regisztráció során megadásra kerültek. Amennyiben az előfizetni kívánó személy még nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, úgy a digitális kiadvány megrendelési folyamatának sikeres lezárásával a Weboldalra történő regisztráció is megtörténik. A regisztrációról a Szolgáltató külön értesítést küld e-mail útján. Amennyiben a Weboldalon még nem regisztrált személy a megrendelési folyamatot nem fejezi be, így nem ad tényleges megrendelést, úgy nem valósul meg a Weboldalra vonatkozó regisztrációja sem.

3.1.) Megrendelő, illetve Előfizető (Vásárló) az lehet, aki; (i) cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy; vagy (ii) 14. életévét betöltött kiskorú, aki a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik; vagy (iii) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

3.2) A megrendelési folyamat a Weboldal Digitális magazinok menüpontja alatt az előfizetni kívánt digitális kiadvány kiválasztásával indul. A digitális kiadványra történő kattintást követően az érintett kiadvány előfizethetőségére vonatkozó információk jelennek meg (ár, előfizetési periódus,  kiadványra vonatkozó egyéb információk), ahol megadható az előfizetés tartama. A „Megrendelem” gombra kattintás után megjelenik a „Kosár tartalma”. A „Megrendelem” gombra történő ismételt kattintást követően a „Számlázási adatok” form jelenik meg. A fentiek szerint a kiválasztott Digitalizált Archív lapszám és/vagy Digitalizált előfizetéses lapszám kiválasztása után, a kosárba helyezést követően megjelenő „Számlázási adatok megadása” oldal pontos és valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltése szükséges a megrendeléshez. Amennyiben a megrendelő nem ad meg minden előírt adatot, úgy a megrendelési folyamat nem zárható le és megrendelés nem adható. A „Számlázási adatok” form megfelelő kitöltése után a „Tovább” gombra kattintást követően – a nyomtatott kiadványok előfizetésére vonatkozó információs oldal szükség szerinti kitöltését, vagy mellőzését követően - fizetési módot kell választani. A fizetési mód megválasztása után a „Fizetés” gombra kattintás után az Előfizető az adott fizetési módot bonyolító webes felületre navigálja a rendszer, ahol a fizetés teljesíthető. A vásárlási folyamat a „Fizetés” gombra való kattintást követően, az Előfizető által a Digitális EÁSZF-ben nevesített valamely fizetési módozat útján a megrendelt előfizetés díj megfizetésével zárul le.

A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy egyedi akciók esetén a jelen pontban foglaltaktól eltérő elérési úton és/vagy módon biztosítsa a megrendelés lehetőségét a Weboldal funkcióin keresztül (pld.: a Digitális magazinok menüponttól eltérő elérési úton). Ilyen esetben a megrendelés folyamatának egyes lépéseiről a Weboldalon, illetve az adott megrendelési folyamat során ad tájékoztatást a Szolgáltató.

3.2.1) A „Fizetés” gombra való kattintás, fizetési kötelezettséggel járó megrendelés megtételének minősül, amely a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Az Előfizető és a Szolgáltató között a Digitális Előfizetési Szerződés az Archív lapszám árának és/vagy a Digitalizált előfizetéses lapszám előfizetési díjának a megfizetésével jön létre.

3.3) A digitális kiadvány megrendelési, illetve vásárlási folyamatának a lezárásával és a vonatkozó díj megfizetésével az Előfizető és a Szolgáltató között a Digitális EÁSZF II. 2.3 pont szerinti határozott idejű Digitális Előfizetési Szerződés jön létre. A Digitális Előfizetési Szerződés a Szolgáltató által történő visszaigazolással hatályosul.

3.3.1) A Digitális Előfizetési Szerződés létrejöttét és az erre vonatkozó visszaigazolás megküldését követően az Előfizetők hozzáférést kapnak a „Vásárlói profiljukhoz”, amelyen keresztül igénybe vehetik a Szolgáltatását, vagy amennyiben már regisztrált Előfizetőről van szó, a „Vásárlói profilja” kiegészül a megvásárolt digitális kiadvánnyal. A visszaigazolást a Szolgáltató a Digitális Előfizetési Szerződés létrejöttét követően haladéktalanul, vagy a Digitális Előfizetési Szerződés létrejöttét követő 12 órán belül, de legkésőbb a Szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor megküldi a Vásárlónak. A visszaigazolás tartalmazza: (i) a belépéshez szükséges jelszót, ami később megváltoztatható a Profil / Adatmódosítás menüpont alatt a Weboldalra történő bejelentkezés után, továbbá (ii) mindazon releváns információkat, amelyek a megrendeléshez kapcsolódnak, illetve amelyekről a tájékoztatást jogszabály írja elő.

A „Vásárlói Profil” menüpont alatt megtekinthető mindazon adat, amelyet az Előfizető megadott a megrendelés során, továbbá megtekinthetők a megrendelés paraméterei is. A „Vásárlói Profil” menüpont alatt érhető, hozzáférhető és olvasható a megrendelt digitális kiadvány.

3.4) A Digitális Előfizetési Szerződés tartama és hatálya azonos azzal az időtartammal, amely időtartam tekintetében a Szolgáltató a Digitális EÁSZF II. 2.3 pontja szerint biztosítja a digitalizált kiadványokhoz való hozzáférést.

3.4.1) Az előfizetési jogviszony meghosszabbításának, vagy egyéb, a Digitális EÁSZF-ben nevesített szerződést megszüntető ok hiányában, a Digitális Előfizetési Szerződés minden további cselekmény és nyilatkozat nélkül megszűnik azon napon, amely nap a Digitális EÁSZF II. 2.3 pontja szerint a Szolgáltatás hozzáférésére biztosított időtartam utolsó napja (lejárati határnap).

3.4.1.1) Abban az esetben, ha a Digitális Előfizetési Szerződéssel érintett valamennyi Digitalizált előfizetéses lapszám kiadványának a kiadása szünetel, vagy megszűnik, a Szolgáltató az érintett digitális kiadványok száma szerint helyettesítő kiadvány(oka)t ajánl fel az Előfizetőnek. Abban az esetben, ha az Előfizető a helyettesítő digitális kiadvány biztosítását nem fogadja el, úgy a Szolgáltató kizárólagos kompenzációként a Szolgáltatással nem érintett díj arányos részét visszafizeti az Előfizetőnek , egyebekben pedig a Digitális Előfizetési Szerződés szerinti egyéb digitális kiadványokat a Szerződés szerint biztosítja. A Digitális Előfizetési Szerződés az itt hivatkozott esetekben nem szűnik meg és nem mondható fel a szünetelés és/vagy megszűnés miatt.

3.4.2) Az előfizetés megszűnését megelőzően a Szolgáltató e-mail útján felhívja az Előfizető figyelmét a Digitális Előfizetési Szerződés megszűnésére, így ezen tájékoztatásra is tekintettel az Előfizetőnek lehetősége van az előfizetés meghosszabbítására. Az Előfizető ezen tájékoztatás megtételére kifejezetten felhatalmazza a Szolgáltatót.

3.5) A Digitális EÁSZF hatálya alá tartozóan a Digitális EÁSZF II. 2.2 pont szerint Archív lapszámot és/vagy Digitalizált előfizetést lehet megrendelni. Az itt hivatkozott előfizetésekre minden esetben a Digitális EÁSZF az irányadó.

3.6) A jelen Digitális EÁSZF III. 3.4 pontjában foglalt mellett, az Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a digitális kiadvány(ok) megrendelése során a Szolgáltató nyomtatott kiadványaira vonatkozóan is Előfizetői szerződést kössön a Szolgáltatóval (a megrendelés során mind a két előfizetést a „kosárba teszi” az Előfizető). Ilyen esetben az Előfizető a megrendelése során elfogadja a Szolgáltatónak a nyomtatott kiadványaira vonatkozó Előfizetői Általános Szerződési Feltételeit is (EÁSZF) és a digitális kiadvány(ok)ra és a nyomtatott kiadványokra vonatkozóan külön-külön szerződéses jogviszony jön létre az Előfizető és a Szolgáltató között a Szolgáltató Digitális EÁSZF-e és EÁSZF-e szerint. Amennyiben az itt hivatkozottak szerint az Előfizető nyomatott kiadványokra is előfizet, úgy ezen kiadványok díjának a  megfizetésére és a számla kibocsátására szintén a jelen  Digitális EÁSZF VI. címe alatti rendelkezések irányadóak.

3.7) A Weboldalon közölt információk a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Weboldalon elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a megrendelő (Előfizető) minősül ajánlattevőnek. Az Előfizető (megrendelő) a Weboldalon keresztül történő megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Digitális EÁSZF-et és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit. A Digitális EÁSZF elfogadásával az Előfizető a Digitális EÁSZF szerinti jogosításokat és beleegyezéseket adja, illetve nyilatkozatokat teszi, ide értve különösen, de nem kizárólagosan az elállás és a felmondás körében tett rendelkezéseket.

3.8) A Digitális EÁSZF értelmezése tekintetében a digitális kiadvány vásárlása alatt a digitális kiadvány előfizetését, azaz a digitális kiadványra vonatkozó előfizetés megvásárlását kell érteni.

IV. Elállás, felmondás

4.) Az Előfizető a Kormányrendelet 20. §-szerinti elállási, illetve felmondási jogát a Digitális EÁSZF jelen IV. címe alatt hivatkozottak szerint gyakorolhatja. Az Előfizető a Kormányrendelet 20. §-ban biztosított jogát a Digitális EÁSZF-el összhangban, a Digitális EÁSZF-ben megadott felhatalmazásokra tekintettel, a Kormányrendelet 2. sz. mellékletben található nyilatkozat-minta megfelelő felhasználásával, vagy a Digitális EÁSZF 4.3 pont első bekezdésében link útján elérhető minta alkalmazásával, vagy egyéb egyértelmű és kifejezett nyilatkozata útján gyakorolhatja. A Szolgáltató a Kormányrendelet 20. §-ban meghatározott elállási, illetve felmondási jogok gyakorlását a Weboldalán keresztül nem tudja biztosítani. A Kormányrendelet 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Előfizető a nyilatkozatát a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdésében (a Digitális Előfizetési szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül), illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi a Digitális EÁSZF szerint. Az Előfizetőt terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot a 20. §-al összhangban gyakorolta.

 

4.1) A Kormányrendelet 20. §-a szerint az Előfizetőt indoklás nélküli elállási jog illeti meg a Digitális Előfizetési szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül (az elállási jog gyakorlásának határideje). Amennyiben az Előfizető kérésére, illetve az Előfizető beleegyezésével a Szolgáltató megkezdte a teljesítést, de utóbb, az Előfizető a Szerződés megkötésétől számított szintén 14 napos határidőn belül a Szerződés fenntartását mégsem kívánja, úgy az itt hivatkozott 14 napos határidőn belül jogosult a Szerződés felmondására (a felmondási jog gyakorlásának határideje), kivéve azokat az eseteket, amikor az Előfizető a Digitális EÁSZF szerint elfogadta azt, hogy a teljesítés megkezdésével elveszti az elállási és felmondási jogát. Amennyiben az Előfizető nyomtatott kiadványokra is előfizetett, úgy a nyomtatott Kiadványok esetében az előfizetéssel érintett első kiadvány kézbesítési napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható az elállás joga.

A jelen pont szerinti jogok a Digitális EÁSZF 4.2 – 4.4 pontjaival összhangban gyakorolhatóak.

4.2) Rendelkezés az elállási jogról és a felmondásról

4.2.1) Az Előfizető a Digitális EÁSZF IV. 4.) és 4.1 pontja alatti rendelkezések ismeretében, továbbá a Szolgáltatás speciális tárgyára és jellegére is tekintettel, kifejezetten megbízza és felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy a Szolgáltató a teljesítést kezdje meg a Digitális EÁSZF V. címe alatt rögzített időpontokban, így azokban az esetekben, amikor az lehetséges, a Szolgáltatás teljesítését kezdje meg az elállási határidő lejárta előtt. Az Előfizető a jelen felhatalmazásával kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató a Digitális EÁSZF V. címe alatti rendelkezések szerinti időpontokban kezdi meg a teljesítést.

4.2.1.1) Az Előfizető a Szolgáltatás speciális tárgyára és jellegére is tekintettel kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelése a Digitalizált Archív lapszámokon és/vagy az árus terjesztésben heti megjelenésű Digitalizált előfizetéses lapszámokon kívüli egyéb digitalizált kiadványra vonatkozik, úgy a teljesítés megkezdésére vonatkozó felhatalmazása a Szolgáltatót jogosítja, de nem kötelezi arra, hogy a teljesítést megkezdje az elállási határidő kezdete előtti időpontban.

4.2.2) Az Előfizető a fentiek szerint megadott felhatalmazására, illetve beleegyezésére tekintettel, a felhatalmazásával, illetve beleegyezésével egyidejűleg kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Digitalizált Archív lapszámok tekintetében a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási, illetve felmondási jogát a Szolgáltató teljesítésének megkezdését követően elveszti.

4.2.3) A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogy amennyiben a megrendelése a Digitalizált Archív kiadványokon kívüli bármely egyéb digitalizált kiadványra, illetve lapszámra is vonatkozik és az ilyen egyéb lapszámok tekintetében a Szolgáltató teljesítésének megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát, úgy köteles az ilyen egyéb digitalizált kiadványok igénybevétele után ezen Szolgáltatások arányos díját és a Szolgáltató költségeit megtéríteni a Kormányrendelet 26. §-ával összhangban.

4.3) Az elállást és a felmondást nem kell indokolni, de az elállás, vagy a felmondás szándékénak a nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie. A nyilatkozatnak egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy az elállás, vagy felmondás a Szerződés egészére vonatkozik-e, vagy csak a Szerződéssel érintett valamely digitális kiadványra. Amennyiben az Előfizető nyomtatott kiadványra is előfizetett, úgy a nyilatkozatnak szintén egyértelműen kell tartalmaznia, hogy az elállás a Szerződés egészére vonatkozik-e, vagy csak a Szerződéssel érintett valamely nyomtatott kiadványra. A Szolgáltató az elállás és felmondás gyakorlására az alábbi minta nyilatkozatot biztosítja: $file16$

Amennyiben az Előfizető elállási, vagy felmondási jogát gyakorolhatja, úgy ezen jogaival  – a fent hivatkozottak szerint – a részlegesség elve szerint is élhet (az előfizetéssel érintett valamennyi digitális kiadvány előfizetése, vagy csak meghatározott digitális kiadvány előfizetése vonatkozásában). A részlegesség elve csak a megrendelésen belüli, adott digitális kiadvány(ok)ra vonatkozik, az előfizetési időszakra nem (egy meghatározott digitális kiadványra vonatkozó előfizetési időszak /pld.: 3, 6, 12 hónapos előfizetés/ lemondás, vagy felmondás alapján nem rövidíthető).

4.3.1) Amennyiben az Előfizető a Digitális EÁSZF III. 3.6 pontja szerint külön-külön szerződéses jogviszonyba lép a Szolgáltatóval, úgy az elállás jogát ezen külön-külön jogviszonyok és a jogviszonyokat szabályozó jelen Digitális EÁSZF, illetve a Szolgáltató EÁSZF-e szerint gyakorolhatja. A részlegesség elve ezen esetekben is irányadó.

4.4) Az elállási, illetve felmondási szándék (nyilatkozat) közlése írásban történhet az elofizetes@centralmediacsoport.hu email címre, vagy postai levélben a Central Médiacsoport Zrt. Előfizetés, 1037 Budapest, Montevideo u. 9. címre.

4.5) A Szolgáltató a jogszerű elállás, vagy felmondás közlését követő 14 napon belül visszatéríti az előfizetéssel érintett kiadvány(ok) előfizetési díját, vagy annak arányos részét. A Szolgáltató visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az Előfizető előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető.  Az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az Előfizető a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet a Szolgáltató terhére.

4.5.1) Elállás esetén a Szolgáltató az elállással érintett kiadvány(ok) tekintetében a részére fizetett díj egészét fizeti vissza. Felmondás esetén a Szolgáltatót a felmondással érintett kiadvány(ok) díjának azon arányos része illeti meg, amely azon lapszám(ok)ra esik, amely(ek)nek a biztosítását a Szolgáltató a felmondás jogának gyakorlását megelőző időpontban már megkezdte (pld.: ha a felmondással egy meghatározott digitális kiadvány érintett, ahol az előfizetés 12 lapszámra vonatkozott és a Szolgáltató a felmondási jog gyakorlásáig egy lapszámot tett hozzáférhetővé, úgy az érintett lapszám díjának 1/12-ed részére jogosult, így a vonatkozó díj fennmaradó részét utalja vissza).

V.) Teljesítés, a teljesítés megkezdése

5.) A Szolgáltató a Digitális Előfizetési Szerződést a Digitális EÁSZF-ben foglaltak szerint teljesíti. Amennyiben a Digitális Előfizetési Szerződés megkötése során az Előfizető a Szolgáltató nyomtatott kiadványaira vonatkozóan is szerződés kötött a Szolgáltatóval, úgy ezen utóbbi előfizetéseket a Szolgáltató az EÁSZF szerint teljesíti.

5.1) A Szolgáltató teljesítése minden esetben megkezdettnek minősül, ha a Vásárlói profilt aktiválta, biztosította az annak használatához szükséges kódot (jelszót), vagy kód a korábbi regisztráció okán az Előfizető rendelkezésére állt és a Vásárlói profilban a megrendelt - bármely - digitális kiadványból legalább egy példány megtalálható, hozzáférhető.

5.2) A teljesítés a Digitalizált Archív lapszámok esetén a visszaigazolást követően azonnal, de legkésőbb 12 órán belül megtörténik. Az itt meghatározott határidőn belüli teljesítés megkezdése a visszaigazolást követő azonnali teljesítésnek minősül.

5.3) A teljesítés heti megjelenésű Digitalizált előfizetéses lapszám esetén az előfizetési díj megfizetését követő hónap első napjától kezdődik. A jelen pont szerinti digitális kiadványok megrendelése esetén a Szolgáltató a Szerződés megkötését követően egyoldalú döntése szerint az Előfizető számára – külön díj fizetése nélkül - hozzáférhetővé teheti azon lapszámokat is, amelyek az előfizetéssel érintett időszak (lapszám) és a Szerződés megkötésének ideje közötti időtartamra esnek.

5.4) A teljesítés nem heti megjelenésű Digitalizált előfizetéses lapszám esetén az előfizetési díj megfizetését követő, az előfizetéssel érintett első megjelenési számtól kezdődik.

5.5) Amennyiben a megrendelés nyomatott kiadványokra is vonatkozik, úgy a Szolgáltató részéről a teljesítés megkezdésének az alábbiak minősülnek.

VI.) Előfizetési díj, fizetési feltételek

6.) Az előfizetési díj az előfizetési időszakra vonatkozó Szolgáltatás teljes díja. A Digitális Előfizetési Szerződésben meghatározott díj bruttó díj, áfával növelt fogyasztói ár. Árváltozás esetén az érintett Digitális Előfizetési Szerződésben meghatározott árak nem módosulnak.

6.1) A Digitális magazinok csak azonnali fizetési módokkal (bankkártya, PayPal és ajándékutalvány) vásárolhatóak meg, illetve fizethetők elő.

A digitális kiadványoknak a Weboldalon történő megrendelése esetén az alábbi – a megrendelés tárgya szerint - fizetési módok lehetségesek:

 

(i) pénzintézet (OTP direkt) által üzemeltetett Internetes fizető oldalon (tranzakciós oldalon) keresztül a tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével.

(ii) PayPal fizetési móddal,

            (iii) az előzetesen a Weboldalon megvásárolt ajándékutalvány felhasználásával.

 

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan ügyelni kell a kód, illetve azonosítóik titkosságának megőrzésére (pl. fizetési helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). A fizetési tranzakciók, hibáiért, az estleges elégtelenségekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

6.2) A Számlázás módja: elektronikus számla. Az Előfizető az elektronikus számlát az általa megadott e-mail címen fogadja.

 

6.3) Előfizetői Ajándékutalványokra vonatkozó külön rendelkezések:

 

6.3.1) A kizárólag digitalizált kiadványok és/vagy nyomtatott kiadványok előfizetésekre váltható adott névértékű Ajándékutalványok pénzhelyettesítő eszközök, melyeket kizárólag a www.mc.hu Weboldalon keresztül, kizárólag az ott kínált digitalizált és/vagy nyomtatott kiadványok előfizetések megvásárlására lehet felhasználni. Az Ajándékutalványok megvásárlása, az előfizetések megvásárlására irányul.

 

Az Ajándékutalvány sem az érvényességi ideje alatt, sem annak lejárta után nem váltható vissza pénzre, továbbá nem váltható át más termékre, vagy szolgáltatásra. Az Ajándékutalvány a lejárati dátumáig érvényes, ezen időpontig váltható be. A beváltási határidő letelte után az Ajándékutalvány nem váltható be és nem használható fel a továbbiakban.

 

Az adott névértékű Ajándékutalványt az egy alkalommal felhasználható egyedi Kód testesíti meg az Ajándékutalvány névértékével együtt. A Kód elválik az azt tartalmazó adathordozótól, azaz fizikailag semmit nem kell benyújtani, átadni, illetve beküldeni a beváltáshoz. Ennek megfelelően az e-mail útján megküldött, vagy adott esetben papír alapon átadott Ajándékutalvány formai megjelenésétől függetlenül a Kód és a névérték, mint adattartalom testesíti meg a megvásárolt szolgáltatást (magazin- előfizetés). Az Ajándékutalványt attól függetlenül, hogy e-mail útján, vagy kihelyezett standokon történő vásárlás esetén, papír alapon bocsátja a Szolgáltató rendelkezésre, kizárólag a www.mc.hu Weboldalon keresztül lehet beváltani. A beváltáshoz a Kód megadása szükséges.

 

Az Ajándékutalványok névértéken vásárolhatók le, több részletben történő beváltásra, vagy árkülönbözet visszaigénylésére, továbbá visszaváltásra nincs lehetőség. Egy adott Kódnak a beváltás során történő megadásával az érintett Kódhoz, illetve Ajándékutalványhoz tartozó névérték teljes egészében felhasználásra kerül.

 

Amennyiben az adott Ajándékutalvány, vagy Ajándékutalványok névértékét meghaladja a megvásárolni kívánt magazin-előfizetés díja, úgy az azonnali fizetési módok (bankkártya, PayPal) útján lehet az Ajándékutalvány(ok) névértéke és a tényleges előfizetési díj különbözetét kiegyenlíteni. Banki átutalással, illetve csekkes fizetési mód útján nincs lehetőség a különbözet megfizetésére.

 

A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy Digitális EÁSZF hatálya alá eső Szolgáltatás esetén, az Ajándékutalvány beváltója a Digitális EÁSZF szerinti Előfizetőnek minősül.

 

A www.mc.hu Weboldal felületén a beváltás alkalmával elsőként megadott érvényes kódot a Szolgáltató elfogadja, és ezzel az Ajándékutalvány visszavonhatatlanul beváltottnak minősül.

 

 

 

VII. Reklamációkezelés, ügyfélszolgálat

7.) A www.mc.hu Weboldalon keresztül létrejött Digitális Előfizetési Szerződéssel és az erre vonatkozó Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, vagy reklamáció az elofizetes@centralmediacsoport.hu email címen keresztül, vagy az alábbi +36 1 510 0888-as telefonszámon tehető meg. A telefonos ügyintés lehetséges időszakai: H-CS: 8-17 óráig, P: 8-16 óráig. A telefon nem emelt díjas.

7.1) Az Előfizető a Szolgáltatás minőségével, továbbá a Digitális Előfizetési Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Budapesti Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető Testülethez is fordulhat az alábbi postai címen: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

VIII. Szerzői jogok

8.) A Szolgáltató Weblapja, a Weblapon, illetve a Szolgáltató rendszerében, így különösen a Szolgáltatás részeként megjelenített tartalom és megjelenések (ideértve többek közt valamennyi, a Szolgáltatás keretében elérhető szöveges és képi megjelenést, grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotásai, vagy egyébként a Szolgáltató rendelkezési joga alá tartoznak a Szolgáltató által kötött megállapodások szerint. A Weboldalon megjelenített (ide értve a Digitális Előfizetési Szerződéssel érintett kiadványokat is) digitális kiadványok a Szolgáltató Adatbázisának a részei. Az Adatbázis a Szolgáltató tulajdona. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megtekintésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, vagy hasznosíthatók. A fentiekkel összhangban a digitális kiadványok, a megjelenítésükhöz szükséges szoftverek, jogi védelem alatt állnak, mindezek illegális felhasználása tilalmazott.

8.1) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a digitális kiadvány tartalmáért, az abban foglalt ábrázolásokért, egyéb vizuális megjelenésekért, kereskedelmi közleményekért, vagy politikai hirdetésekért.

IX. Felelősség

9.) Az Előfizető köteles a Szolgáltatás igénybevételéhez biztosított jelszavát megőrizni, annak titokban tartásáról gondoskodni. A jelszó nem ruházható át, illetéktelen harmadik személyeknek nem tehető hozzáférhetővé.

9.1) A Weboldal használata és a Weboldal útján nyújtott Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve Digitális EÁSZF betartása mellett vehető igénybe. Amennyiben valamely Előfizető az itt hivatkozott kötelezettséget megsérti, és/vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja Weboldalt és/vagy a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az Előfizető felelősségre vonása megtörténjen (ez az intézkedés az Előfizetővel szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható), továbbá jogosult a Digitális Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani, egyúttal az Előfizető regisztrációját törölni.

 

A Szolgáltató jogszerű azonnali hatályú felmondása esetén az Előfizető nem jogosult visszatérítést követelni. A Szolgáltatót a Digitális Előfizetői Szerződés díjának azon része, amely a felmondás (a Szerződés megszűnése) okán szolgáltatással nem érintett, kötbérként illeti meg.

 

9.2) A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha a Szolgáltatás igénybevétele azért nem lehetséges, vagy a Szolgáltatás minősége, illetve „élvezeti értéke” azért csorbul, mert az Előfizető számítógépe és/vagy a rendelkezésre álló adott sávszélességű internetes kapcsolata nem megfelelő.

X. Hibás teljesítés

10.) Az Előfizető a Szolgáltató hibás teljesítése esetén, a hiba jellege szerint, elsődleges igényként kijavítást kérhet (a digitalizált kiadványhoz való tényleges hozzáférés biztosítása és/vagy a Szerződés szerinti hozzáférési időszak meghosszabbítása a hibával /kieséssel/ arányos tartamban. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha a Szolgáltató a rendelkezésre állási vállalását nem tudta maradéktalanul megtartani. Az igény bejelentése az ügyfélszolgálaton keresztül, vagy postai úton lehetséges.

XI. Vegyes rendelkezések

11.) A félreértések elkerülése érdekében a Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőket, hogy a digitális magazin előfizetés nem tartalmazza a nyomtatott magazinhoz esetlegesen csomagolt ajándékokat, termékmintákat, egyéb mellékleteket. A magazinok tartalmában megjelenő azon vásárlási kuponok, amelyek materiális átadása, vagy felmutatása jogosít a kedvezményre, kizárólag a nyomtatott magazinok megvásárlása esetén a nyomtatott magazin példányából „kivágva” érvényesíthetőek.

11.1) A Szolgáltató a Szolgáltatás biztosítására éves szinten 99.5 %-os rendelkezésre állást vállal azzal, hogy nem eshetnek a Szolgáltató terhére a vis maior esetek a (pld.: sztrájk, árvíz, földrengés, áramszünet, közszolgáltatások elégtelensége, a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő okból történő szerver leállás, harmadik személyek által alkalmazott romboló alkalmazások, jogszabályi környezet jelentős megváltozása, hatósági aktus következményei, stb.).

 

11.1.1) A jelen pont alatt nevesített és előre bejelentett karbantartások nem számítanak bele a 11.1 pont szerint rendelkezésre állásra tett vállalásba. A Weblap átalakítása, karbantartása, szoftverek frissítése, amennyiben azok tartama havi átlagban nem haladják meg a 4 óra tartamot. A Szolgáltató az itt hivatkozott karbantartásokról legalább 3 munkanappal a karbantartást megelőzően, a Weboldalon keresztül ad tájékoztatást.

 

11.2) A Szolgáltató egyoldalú döntése esetén a Digitális EÁSZF II. 2.3 pontja szerint meghatározott, a Szolgáltatás igénybevehetőségére vonatkozó időszakot meghosszabbíthatja. Ilyen esetben a Digitális Előfizetői Szerződés hatálya a meghosszabbítás idejével meghosszabbodik.

11.3) Az Előfizető kötelezettségeinek tartama a Digitális Előfizetési Szerződés megszűnéséig, illetve az abból folyó kötelezettségek teljesítéséig tart.

11.4) Az Előfizető a megrendelés során megadott adatainak a módosítását az a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül kezdeményezheti. A jelszó elhagyása, elfelejtése esetén új jelszót az ügyfélszolgálaton keresztül lehet igényelni. Az új jelszót az Előfizető által megadott e-mail címre küldi meg a Szolgáltató.

11.5) Az Előfizető mindenkor köteles pontos és valós adatokat megadni a megrendelése során. Ezen kötelezettség megszegése nem eshet a Szolgáltató terhére. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a megadott adatok nem valósak, a megrendelő (Előfizető) ezen adatok alapján nem elérhető, úgy a Szolgáltató jogosult az Előfizetőnek a Szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggeszteni, vagy korlátozni, végső esetben a Szolgáltatást megszüntetni, a Digitális Előfizetési Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben a Szolgáltatót a Digitális EÁSZF IX. 9.1 pont második bekezdése szerinti jogosultság illeti meg.

XII. Adatvédelem

12.) A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, továbbá a Szolgáltatással összefüggésben a személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat Szolgáltató Adatkezelési nyilatkozata tartalmazza, ami a www.mc.hu Weboldal láblécének Adatvédelem menüpontja alatt érhető el.

XIII. Záró rendelkezések

13.) Az elektronikus kereskedelmi Szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által, illetve a Kormányrendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Impresszum (is) tartalmazza.

13.1) Amennyiben a Digitális EÁSZF, illetve a Digitális EÁSZF hatálya alá tartozó Digitális Előfizetői Szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvénytelenné válna, úgy ezen tény, a Digitális EÁSZF, illetve a Digitális EÁSZF hatálya alá tartozó Digitális Előfizetői Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. Bármely érvénytelen, vagy végrehajthatatlan rendelkezést közös megállapodással olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a felek gazdasági céljának és a felek eredeti szándékának megfelel, figyelembe véve az érdekeltségek jellegét is. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha szerződési joghézagok merülnének fel.

13.2) A Weboldal használatának segítségével létrejövő Digitális Előfizetési Szerződések nyelve a magyar nyelv. A Szerződésre a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ilyen módon kötött Szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szolgáltató nem iktatja.

13.3) A Digitális EÁSZF-ben, illetve a Digitális EÁSZF részét képező, abban hivatkozott dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezési az irányadóak.

13.4) A Digitális EÁSZF és a Szolgáltató EÁSZF-e a www.mc.hu Weboldal láblécén keresztül érhető el.

13.5) A Digitális EÁSZF-ben a Szolgáltató részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek. Amennyiben a Szolgáltató a Digitális EÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető a Szolgáltató részéről történő joglemondásként.

13.6) A Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. Alkalmazandó jog: a magyar jog.

13.6.1) A Szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a Budapesti Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető Testülethez is fordulhat az Előfizető az alábbi postai címen: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

13.7) A jelen Digitális Előfizető Általános Szerződési Feltételek 2015. április 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. A Digitális Előfizető Általános Szerződési Feltételeknek részei az abban hivatkozott dokumentumok. A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja a Digitális Előfizető Általános Szerződési Feltételek és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető kifejezetten elfogad. Nem minősül a Digitális EÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató a Digitális EÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek a Digitális Előfizetői Szerződés teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül a Digitális EÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált Digitális EÁSZF közlése, továbbá azon módosított  Digitális EÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, a Digitális EÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az Előfizető mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A Digitális Előfizető Általános Szerződési Feltételekre és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. A Digitális Előfizető Általános Szerződési Feltételek és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett - nyilvánosságra hozza a www.mc.hu Weboldalán. Módosulás esetén a Szolgáltatás további igénybevételével az Előfizető a módosított Digitális Előfizető Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. Amennyiben az Előfizető a Digitális Előfizető Általános Szerződési Feltételek módosítását nem fogadja el, úgy jogosult a Digitális Előfizetői Szerződés felmondására, feltéve, hogy a módosítás a szerződéses jogviszonyát érdemben és hátrányosan érinti. A jelen Digitális Előfizető Általános Szerződési Feltételeknek az Előfizetővel való megismertetéséről a Szolgáltató a Weboldal útján gondoskodik. A Digitális Előfizető Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege a www.mc.hu Weboldalon elérhető.

 

13.8) A Szolgáltató adatai:

Neve: Central Médiacsoport Zrt.

Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 510 0888

Cégnyilvántartási száma: 01-09-199015

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság

Adószáma: 25087879-2-41

 

Kelt; Budapest, 2018. május 25.