Általános Szerződési Feltételek

 

 

(A www.mc.hu weboldal útján létrejövő szerződések, megvásárolható termékek és szolgáltatások, a teljesítés feltételei)

 

[a továbbiakban: ÁSZF]

 

 

 

1. Általános rendelkezések


1.1 A magazincentrum.hu és az mc.hu domain nevek alatt elérhető Internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) Magyarország egyik vezető kiadója, a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest Montevideo u. 9.; cégjegyzékszám: 01-10-048280) (a továbbiakban: Central Médiacsoport, vagy Central, vagy Szolgáltató, vagy Kiadó) üzemelteti.

 

1.2 A Weboldal abból a célból jött létre, hogy előfizetőink az Interneten is előfizethessenek a Central Médiacsoport nyomtatott Kiadványaira és/vagy előfizetésen kívüli konstrukcióban Kiadványt, vagy Kiadvány csomagokat vásárolhassanak továbbá előfizethessenek, illetve megvásárolhassanak más, a Central Médiacsoport márkáihoz kapcsolódó online, vagy egyéb termékeket, szolgáltatásokat, vagy árukat. A szolgáltatás fogalma alá tartozik a fizetés ellenében igénybe vehető online termék részleges, vagy teljes tartalmának biztosítása, így az online termék meghatározott körű többlet és/vagy differenciált tartalmának, továbbá a termék szerint meghatározott keretek között az érintett online termék tartalmának a reklámoktól mentes hozzáférhetőségének a fizetés ellenében való szolgáltatása is. A Weboldalon keresztül értékesített Kiadvány előfizetések, előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolt Kiadvány csomagok,  továbbá a termékek (áruk) kézbesítési címe csak Magyarországon lévő cím lehet.

 

Weboldal alatt értendő a Weboldal bármely aloldala, így a navigált, illetve a külön url. alatti oldal elérések is.

 

Az ÁSZF alkalmazása során és az ÁSZF szerinti szabályrendszerek kötelező alkalmazása tekintetében, külön egyedi nevesítések hiányban: (i) termék alatt megfelelően kell érteni: a Kiadványokat, online terméket, vagy egyéb termékeket, a szolgáltatásokat (ide értve a fizetés ellenében igénybe vehető tartalmak biztosítását is), illetve az árukat is, (ii) ahol az ÁSZF Kiadványt fogalmát használja, ott Kiadvány alatt megfelelően kell érteni: az online terméket és az online termék nyújtotta szolgáltatási módokat is, (iii) Vásárló alatt megfelelően kell érteni az Előfizetőt, illetve Előfizető alatt a vásárlót, (iv) Weboldal szabályrendszere alatt megfelelően kell érteni a Central Médiacsoport Zrt. online weboldalai, termékei által meghatározott, alább meghatározott Kiegészítő szabályokat is;

.      

 

Az ÁSZF szerint szabályrendszerek részét képezik az alábbiak is: (i) az előfizetéssel érintett online termék (ide értve a termék egyes szolgáltatási részleteit is) felhasználását szabályozó dokumentumok (Felhasználási Feltételek), amely szabályzatok minden esetben az adott termék weboldalán keresztül érhetőek el, (iii) minden olyan feltétel és szabály, ami nem a jelen ÁSZF-ben van nevesítve, hanem az érintett termékre vonatkozó, a weboldalon és/vagy az adott online termék webes felületén kerül közlésre és szabályozásra, különös tekintettel az előfizetési, illetve vásárlási procedúrákra és díjakra (kiegészítő szabályok, díjak). Ezen szabályok speciális szabályokat is tartalmazhatnak. A jelen 1.2 (i), (ii) alpontok szerint hivatkozottak az ÁSZF tekintetében a továbbiakban külön említés esetén együttesen: Kiegészítő szabályok.

 

A Weboldalon keresztül megvásárolható, illetve megrendelhető kiadványok előfizetéseire a jelen ÁSZF-ben foglaltak mellett irányadó a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltétele (EÁSZF) is. Az EÁSZF szabályozza a Central Médiacsoport Zrt.által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványoknak Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti jogviszony egyéb kérdéseit. AZ EÁSZF elérhető az mc.hu weboldal láblécén keresztül.

 

1.2.1 Speciális rendelkezések

 

Az ÁSZF-ben és az mc.hu Weboldal adott termékének és/vagy a termék szolgáltatási módjának speciális előfizethetősége (megvásárlása) körében rögzített egyes feltételek, ide értve a „Megújuló havi előfizetéssel ” érintett Kiadványok és az online termékeke, illetve szolgáltatásokat is, a reklám mentes tartalom biztosítását, továbbá a Kiadó és/vagy Kiadó szolgáltató partnerének a fenntartott jogait is.

 

Megújuló havi előfizetés: olyan folyamatosan megújuló fizetési móddal érintett egységes előfizetési jogviszony, amely az Előfizető ellenkező rendelkezésig – havonta - folyamatosan meghosszabbodó időtartamra jön létre az Előfizetői bankkártya érvényességi ideje alatt(a bankkártya lejártáig). A továbbiakban: Megújuló havi előfizetés” vagy „Automatikusan megújuló havi előfizetés”.

 

Ezen fizetési mód választása a mindenkor aktuálisan és ekként külön megjelölt termék, illetve szolgáltatás esetében lehetséges. A meghatározott esetekben az adott termék, szolgáltatás csak ezen fizetési móddal fizethető elő, illetve vásárolható meg.

 

A Megújuló havi előfizetési mód választása esetén az egyébként választható más fizetési módokkal érintett előfizetési periódusok hosszától eltérően (pl. 3 havi, 6 havi, éves), a Kiadvány minimum előfizetési periódusa egy (1) hónap azzal, hogy ezen egyhónapos előfizetési tartam folyamatosan és minden egyéb Előfizetői jogcselekmény nélkül havonta ismétlődően, egy (1) hónap tartammal meghosszabbodik mindaddig, amíg az Előfizető ezen ismétlődő meghosszabbodás folytatását nem kívánja leállítani (nem állítja le) a jelen ÁSZF-ben rögízett módon és időben. A jelen rendelkezés irányadó abban az esetben is, ha a Kiadványon kívüli adott más termék csak ezen fizetési móddal vásárolható meg (pld: online termék estén a fizetéshez kötött tartalom biztosítása).

 

Figyelem(!): abban az esetben, ha az Előfizető olyan előfizetési „csomagot” vásárol, amely nem Megújuló havi előfizetési móddal fizethető ki (vásárolható meg) de a csomag tartalmaz olyan terméket, illetve szolgáltatást is, amely termék, illetve szolgáltatás önállóan csak Megújuló havi előfizetési móddal lenne előfizethető, úgy ezen csomag előfizetés nem állítható le a fenti módon, annak tartama az előre meghatározott előfizetési időszakra szól (pld.: egy év). Az ilyen csomag, vagy kapcsolt előfizetés, tehát nem minősül Megújuló havi előfizetésnek.

 

1.2.1.1 A Megújuló havi előfizetési mód a fentiek szerint tehát egy olyan bankkártyás fizetés, és egyben előfizetési „forma” (az 5.1.1 pont szerinti „ismétlődő fizetés”) amely egy, a SimplePay szolgáltatás által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, amely azt jelenti, hogy a Vásárló (Előfizető) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal az előfizetés létrejöttét követően, a jövőben – az ÁSZFszerint hivatkozottak szerint havonta - újabb és újabb fizetések generálódnak az Előfizető külön cselekményei, így egyebek mellett a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

 

A Megújuló havi előfizetési mód választásával (ide értve az(oka)t az eseteket is ahol csak ez a fizetési mód lehetséges) tehát az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhozhogy a sikeres előfizetés megtételével (ide értve az ahhoz kapcsolódó első sikeres fizetési tranzakciót is) az előfizetés leállítása hiányában, a későbbi, így az első havi terminust követő folyamatosan megújuló havi fizetések, a bankkártya adatok újbóli megadása és az Előfizető további külön hozzájárulása nélkül, a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek. Szolgáltatói kezdeményezés alatt az a specifikum értendő, amely a jelen fizetési mód teljesülése érdekében „automatizmusként” működik a Central és fizetési szolgáltatója (Simple Pay) közötti folyamatokban mindaddig, amíg a fent hivatkozottak szerint az előfizetést és az abból fakadó fizetési kötelezettség teljesülését az Előfizető nem szűnteti meg, az Előfizető bankkártyájanak érvényessége le nem jár, vagy az előfizető nem biztosít a rendszeres terhelés megtételéhez elengendő fedezetet.

 

A Central az Előfizetőnek (Vásárlónak) a jelen ÁSZF szerinti jogosítása és felhatalmazása alapján jár el a fizetési szolgáltatója (SimplePay) irányába akkor, amikor az első Előfizetői (Vásárló) fizetést követő későbbi fizetések megvalósulása érdekében, a fizetéshez kapcsolódó vonatkozó rendszer útján kezdeményezi a fizetési tranzakciót (az Előfizető számlájának megterhelése) az Előfizető ÁSZF szerinti ellenkező rendelkezéséig. Az Előfizető ellenkező rendelkezése az Előfizetői azon aktív magatartása, amellyel az előfizetését megszűnteti. A Central tehát az Előfizető ÁSZF szerinti jogosítása és felhatalmazása alapján, annak keretei között jogszerűen jár el a fizetési tranzakciók kapcsán.

 

1.2.1.1.1A Megújuló havi előfizetési mód pénzügyi tranzakciói, az előfizetés megszűntetésének módja (első és további terhelések időpontjai, az előfizetés megszüntetésének lehetséges időpontja(i), fedezetlen számla esetén követendő eljárás és jogkövetkezmények):

  

Az előfizetés létrejöttét követő első havi fizetés (terhelés) napját követő további havi terhelések (díj leemelése) időpontja (napja), azonos az első havi díj leemelésének a napjával (pld: ha az Előfizető 2021. április 20. napján fizetett elő, akkor a következő fizetés (terhelés) 2020. május 20. napja).

 

Az előfizetés első terhelésének időpontja tehát a vásárlás napja. Kiadvány előfizetése esetén azonban az előfizetés második hónapjára eső díj beterhelése – adminisztraítv okokból - nem egy havi követéssel és az első terhelés napján történik, hanem időben csúsztatottan. Ez a „csúsztatott” beterhelés csak az Kiadvány előfizetések második havi díjára vonatkozik, a harmadik és további díjak már havi terhelésűek.

 

Az Előfizető a Megújuló havi előfizetését az aktuálisan soron következő megújulás dátumát (napját) közvetlenül megelőző nap 23:59:59 óráig tudja leállítani, amely cselekmény az előfizetést megszűnteti. (pld: ha az Előfizető 2020. április 20. napján fizetett elő, akkor ez előfizetését az aktuálisan soron következő hónap (május, június, stb.) 19. napján 23:59:59 óráig tudja leállítani).

 

Amennyiben az előfizetés megszűntetése korábbi, mint az aktuálisan soron következő terhelés napja, úgy az előfizetett adott havi időtartamra az előfizetett Kiadványok járnak az Előfizető részére, pénz visszafizetésre azonban nincs lehetőség.

 

Abban az esetben, ha valamely fizetési esedékességkor (a terhelés napja) az Előfizető számláján nincs megfelelő fedezet, úgy a Central megkísérli felvenni a kapcsolatot az Előfizetővel a terhelési napot követő 3. napon. Amennyiben a kapcsolatfelvétel sikertelen, vagy sikeres, de az Előfizető nem biztosít fedezetet legkésőbb a terhelési napot követő 8 napon belül, úgy a Central jogosult az előfizetést minden további jogcselekmény nélkül megszűntetni. A megszűnést az Előfizető köteles tudomásul venni, és igényérvényesítésre nem jogosult.

 

 

1.2.1.1.1 Megszüntethetőség

 

Az Előfizető a „profilom/előfizetéseim” funkcióba történő belépést követően, az ezen menüpontban lévő vonatkozó funkciók használatával tudja leállítani az előfizetését („csúsztatható gomb” beállítása,, majd megerősítő „felugró ablak” szerint megerősítő kattintás).

1.2.2 Amennyiben az itt hivatkozott szabályoktól eltérő szabály vonatkozna valamely termékre, vagy szolgáltatásra, úgy ez eltérő feltételek a Kiegészítő szabályok szerinti eltérésekkel irányadók a jelen ÁSZF mellett.

 

 

1.3  A jelen szerződési feltételek (ÁSZF) hatálya - az 1.2 pont alatt rögzítettekkel összhangban és annak megfelelően - a Weboldalon keresztül megrendelhető előfizetések, az előfizetésekhez kapcsolódó szolgáltatások, az előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolt Kiadvány csomagok, továbbá a Weboldalon keresztül előfizethető, vagy előfizetésen kívüli egyéb módon megvásárolható, a Central Médiacsoport márkáihoz kapcsolódó online, vagy egyéb termékek, szolgáltatások és/ vagy áruk előfizetéseire, vásárlásaira, és az így megvásárolt termékek, illetve szolgáltatások biztosítására terjed ki. A jelen ÁSZF ekként irányadó minden olyan Kiadvány, termék, áru és szolgáltatás előfizetésére, illetve megvásárlására, amely termék(ek), illetve szolgáltatás(ok) tekintetében a Central által az ÁSZF alkalmazása, így annak elfogadása előírt, illetve feltétel.

 

Amennyiben az Előfizető/Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a felek között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint fogyasztói szerződés jön létre. A Weboldalon értékesített termékek és az előfizetésnek nem minősülő Kiadvány csomag szerződéseire minden esetben, a Weboldalon keresztül megrendelt, illetve megvásárolt Kiadvány előfizetésekre pedig a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltételiben (a Central Médiacsoport Zrt. által kiadott Kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványoknak Magyarország területén történő kézbesítésének, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti jogviszony egyéb kérdéseit szabályozó dokumentum) foglalt eltérésekkel vonatkozik a Kormányrendelet. A jelen ÁSZF ilyen irányú rendelkezése esetén az Előfizetői Általános Szerződési Feltétel egyes vonatkozó rendelkezései akkor is irányadóak az szolgáltatásra (ügyletre), ha egyébként az adott jogviszony nem előfizetéses.

 


1.4 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

 

1.5 A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, azokra a magyar jogszabályok vonatkoznak, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Central Médiacsoport nem iktatja.

 

2. A Weboldalon elérhető termékek, az előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolható Kiadvány csomagok, és az előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatások megrendelésére vonatkozó feltételek

2.1
 A Weboldalon megtalálható előfizetések, az előfizetésen kívüli konstrukcióban megvásárolható Kiadvány csomagok, termékek, illetve meghatározott szolgáltatási módozatok Weboldalon keresztül történő megvásárlása – a Szolgáltató ellenkező rendelkezéséig - előzetes regisztráció alapján lehetséges. A regisztrációhoz kötöttség kérdéséről és feltételeiről a Central az érintett termék, illetve szolgáltatás vásárlására vonatkozó, a Weboldalon közölt információk és feltételek körében is rendelkezhet (Kiegészítő szabályok). A regisztrációs feltételek termékenként eltérőek is lehetnek. A Weboldalon közölt információk a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Weboldalon elektronikus úton való megrendelés esetén következésképpen a Megrendelő minősül ajánlattevőnek.

 

Megrendelő a Weboldalon keresztül történő megrendelésének megtételével (a megrendelés lezárásával és „elküldésével” aszerint, hogy a form mit tüntet fel, a „Megvásárolom” gombra kattintással)

 

(i) tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-et és az abban hivatkozott valamennyi dokumentumot, szabályzatot (Pld.: a Central Előfizetői Általános Szerződési Feltétele és az abban hivatkozott dokumentumok és szabályzatok, ide értve az ezen Előfizető ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő társaságok szabályzatait is, a Central Adatkezelési Tájékoztatója, a Central fizetési szolgáltatójának [módosulás hiányában az OTP Mobil Kft.] feltételeit és szabályzatait, ide értve különösen az itt hivatkozott fizetési szolgáltató Adatkezelési tájékoztatóját [http://simplepay.hu/vasarlo-aff/továbbá az ÁSZF szerint hivatkozott, a Weboldalon az érintett termékre és/vagy cselekmény megtételére és teljesítésére irányadóan rögzített és közölt Central, és a Central megbízásából eljáró társaságok által meghatározott (pld.: Central fizetési szolgáltató) feltételeket, a Weboldalon az érintett termékre, vagy annak valamely részének az igénybevételére, illetve megvásárlására vonatkozó Kiegészítő szabályokat,

 

(ii) tudomásul veszi és elfogadja az előfizetett, illetve megvásárolt termék, illetve szolgáltatás általános igénybevételére vonatkozó feltételeket (feltéve, hogy van ilyen feltétel, vagy szabályzat) [pld.: central online termék, szolgáltatás Felhasználási Feltételei],

 

(iii) tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF és az ÁSZF szerint hivatkozott szabályzatokban foglalt speciális rendelkezéseket és a jogfenntartásokat, ide értve Weboldalon az érintett termékre, vagy annak valamely részének igénybevételére, megvásárlására, illetve díjtételeire vonatkozó Kiegészítő szabályokat és feltételeket,

 

(iv) tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen 2.1 (i) (ii) alpontjai szerinti dokumentumokban foglalt és a fentiek szerint a Weboldal szerint meghatározott felhatalmazásokat és jogosításokat adja a dokumentumokban hivatkozott személyeknek (társaságoknak),

 

(v) . tudomásul veszi és elfogadja, hogy vásárlási folyamat során a megkívánt esetekben a jelen ÁSZF-et, továbbá az adott termék igénybevehetősége és teljesíthetősége érdekében az adott vonatkozó szabályozó dokumentumokat külön cselekményével is el kell fogadnia, így is megerősítve az irányadó szabályok elfogadását.

 

 2.2 A Weboldalon megtalálható print előfizetések a Weboldalon kívül is megrendelhetőek a Kiadónál, vagy a Kiadó terjesztőinél, a Kiadó Előfizetői Általános Szerződési feltételeiben foglaltak szerint (Előfizetési ÁSZF)

 

2.3 A Weboldalon és/vagy a Kiegészítő feltételekben feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak. A termékek (áruk) szállításával kapcsolatban felmerülő csomagolási és/vagy szállítási költségek a Megrendelőt terhelik, kivéve, ha az adott akcióhoz kapcsolódóan, vagy egyébként a Central Médiacsoport nem rendelkezik másképp. Ilyen esetekben a Central Médiacsoport a Weboldalon ad tájékoztatást.

 

2.4 A Weboldalon történő megrendelés elküldését követően a megrendelést a Central Médiacsoport a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza.

 

A Weboldalon keresztül történő előfizetések, vásárlások, megrendelésének visszaigazolására megfelelően irányadó a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltétele.

 

2.4.1 Megújuló havi előfizetés” esetén történő értesítések, visszaigazolások:

 

A Central az Előfizető megrendelést az Előfizető által megadott email címen visszaigazolja (a 2.4 pontban foglaltaknak megfelelelően), ezen visszaigazolással azonos napon a Simple Pay (rendszer) is küld egy visszaigazoló levelet az Előfizetőnek a sikeres fizetés megtörténtéről (amennyiben a fizetés sikeres), továbbá szintén ezen a napon, vagy legkésőbb a hivatkozott napot követő 2 munkanapon belül a Central elektronikus számlát küld az Előfizetőnek.

 

Az Előfizető a fenti visszaigazolásokat az Automatikusan megújuló havi előfizetései szerint, az adott havi előfizetési díj automatikus leemelését követően havonta megkapja.

 

Az Előfizető az Automatikusan megújuló havi előfizetései szerint, az adott havi előfizetési díj automatikus leemelését megelőzően nem kap emlékeztetőt, illetve figyelemfelhívó levelet arról, hogy az aktuális díj leemelésre kerül.

 

Amennyiben az Előfizető az Automatikusan megújuló havi előfizetését megszűnteti, úgy ennek megtörténtéről értesítést kap. A megszűntetett előfizetés nem állítható vissza, de az Előfizető bármikor újra előfizethet.

 

 2.5 A Central Médiacsoport a Weboldalon meghirdetett termékeket (árukat) - adott esetben az előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolható Kiadvány csomagokat is - kizárólag a készlet erejéig és/vagy az akció időtartamára tudja biztosítani.

 

3. Elállás, szavatosság

 

3.1 A Kormányrendelet alapján az Előfizetőt elállási jog illeti meg. Az elállás; (i) előfizetések esetén előfizetéssel érintett első Kiadvány kézbesítési napjától, (ii) termék (áruvásárlás) esetén a termék (áru) átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható.

 

Elállás Kiadványra vonatkozó Megújuló havi előfizetés” esetén:

 

Megújuló havi előfizetés” móddal létrejövő előfizetéstől való elállás szintén az előfizetéssel érintett első Kiadvány kézbesítési napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható.

 

Amennyiben tehát az Előfizető az adott Kiadvány(ok)ra vonatkozó egységes jogviszony létesítését követő 14 napos határidőn belül nem él az elállási jogával, úgy a későbbiekben ezen elállási jogot nem tudja érvényesíteni, azzal nem élhet.

 

Az elállási jog több Kiadvány előfizetése esetén külön-külön is gyakorolható.

 

Elállás online termékre vonatkozó Megújuló havi előfizetés” esetén:

 

A vásárlás napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható.

 

Elállás olyan csomag vásárlás esetén, ahol az előfizetésben olyan termék is van, amely egyébként csak Megújuló havi előfizetéssel vásárolható meg:

 

A vásárlás napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható, de kizárólag a csomag egésze tekintetében lehetséges az elállás.

 

A nem előfizetés keretében megvásárolható Kiadvány csomagok vonatkozásában a Vásárlót nem illeti meg elállási jog.

  

3.1.1 Az elállást nem kell indokolni, de az elállás szándékénak a nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie. A nyilatkozatnak egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy az elállás; (i) előfizetés esetén az Előfizetés egészére vonatkozik-e, vagy csak az Előfizetéssel érintett valamely Kiadványra a fenti 3.1 pontban meghatározott keretek között, (ii) termék esetében mely terméket érinti.

Amennyiben az Előfizető/Vásárló elállási jogát gyakorolja, úgy ezen jogaival – a fent hivatkozottak szerint – a részlegesség elve szerint is élhet, előfizetések esetén az előfizetéssel érintett valamennyi Kiadvány vonatkozásában, a fenti 3.1 pontban meghatározott keretek között. A részlegesség elve csak a megrendelésen belüli, adott Kiadványt előfizetési időszakának egészére vonatkozhat, az előfizetési időszak nem rövidíthető.

Az elállási szándék (nyilatkozat) közlése írásban történhet az elofizetes@centralmediacsoport.hu email címre, vagy postai levélben a Central Médiacsoport Zrt. Előfizetés, 1037 Budapest, Montevideo u. 9. címre.

A Szolgáltató a jogszerű elállás közlését követő 14 napon belül visszatéríti az előfizetéssel érintett Kiadvány(ok) előfizetési díját, termék esetén a termékért fizetett teljes összeget, feltéve, hogy az Előfizető, illetve a Címzett az elállással érintett lapo(ka)t, illetve a terméket visszaküldte a Szolgáltatónak (a Szolgáltatót megillető visszatartási jog). A Szolgáltató visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az Előfizető/Vásárló előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Az Előfizető/Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az Előfizető/Vásárló a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet a Szolgáltató terhére.

 

3.1.2 Elállás esetén az Előfizető/Vásárló kötelezettségeire a Kormányrendelet 13. címe alatt (24. § - 28. §) szabályozottak az irányadóak.

 

3.1.3 A Kormányrendeletben meghatározott esetekben nem gyakorolható az elállási jog. Az előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolható Kiadvány csomagok vonatkozásában erre tekintettel a Vásárlót nem illeti meg az elállási jog.

 

 

3.2 A Central Médiacsoport a megrendelt termékekre a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, tájékoztatni kell a Central Médiacsoport a https://ugyfelkapu.mc.hu internetcímen. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye.

Az ügyfélszolgálathoz bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 30 napon belül.

 

4. Szállítási feltételek termékrendelés (áruvásárlás) esetén

 

4.1 A megrendelt termék értékétől függően a kiszállítást a Central Médiacsoport mindenkori Partnerei végzik, módosulás hiányában a Magyar Posta, vagy a GLS Hungary Csomag Logisztikai Kft. Amennyiben az itt hivatkozott Partnerek köre módosul, vagy kiegészül, úgy arról a Central Médiacsoport  a jelen, illetve az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek megnevezésű dokumentumok útján, azok megfelelő módosításával és/vagy kiegészítésével minden esetben tájékoztatást ad. Ezen a módosítások, illetve kiegészítések megtétele nem minősül az adott ÁSZF olyan módosításának, ahol a közzétételre irányadó

 

4.2 A termékek átadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akiről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a termék átvételére. Ide sorolandók a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők.

 

4.3 A GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. az általa kézbesített küldemények esetén a kiszállítás meghiúsulása esetén következőket vállalja:

 

(i) ha a címzett nem tartózkodik a szállítási címen, úgy egy értesítő-kártyát hagy a helyszínen. Az értesítőkártyán megtalálható a csomagszám, valamint a GLS telefonszáma. A címzettnek 5 munkanapja áll rendelkezésére, hogy új kiszállítási napot egyeztessen a GLS-sel. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a GLS a csomagot visszajuttatja a Feladóhoz

 

(ii) amennyiben a címzett nem tartózkodik a szállítási címen és értesítés nem hagyható neki (pl. zárt lépcsőház), úgy a GLS a kézbesítést a következő napon újból megpróbálja. Ha a kézbesítés második alkalommal is meghiúsul, úgy a csomagot visszaküldi a Feladóhoz.

(iii) az átvétel megtagadásának minősül, ha a címzett – utánvétes csomag esetén – nem tudja kifizetni a csomagért beszedendő összeget. Ilyen esetben a GLS a kiszállítást újra – a címzettel egyeztetett időpontban 5 munkanapon belül - megkísérli. Ilyen esetnek minősül az is, ha az áruátvétel a GLS gépjárművezetőjének megérkezését követően 10 percen belül nem történik meg.

 

4.4 A megrendelt termékek kiszállítására a bruttó vásárlási érték (bruttó fogyasztói ár) alapján szállítási címenként a következő bruttó szállítási költséget számítjuk fel:

 

Vásárlási érték (Ft- tól Ft-ig) Szállítási költség (Ft)

1-200 forintig 200 Ft
201-700 forintig 350 Ft
701-2.000 forintig 620 Ft
2.001-6.000 forintig 950 Ft
6.01-10.000 forintig 1300 Ft
10.001-20.000 forintig 2000 Ft
20.001 forint felett 0 Ft

 

Amennyiben a Central Médiacsoport az itt hivatkozott szállítási költségektől eltérő díjtételt alkalmaz, úgy azt minden esetben közli a Weboldalon. Egyebekben a szállítási költségek viselése tekintetében irányadóak a 3.2 pontban foglaltak.

  

5. Fizetési módok és feltételek


5.1
 A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi – a megrendelés tárgya szerint - fizetési módok lehetségesek:

 

(a) „Megújuló havi előfizetés” [a Simple fizetéseken belüli lehetséges mód]

(b) a Central Médiacsoport által a megrendelést követően továbbított csekkszámlán szereplő összeg banki átutalásával vagy Postán történő kiegyenlítésével,

 (d) banki átutalással,

(e) PayPal fizetési móddal,

(f) Simple Pay fizetési móddal.

 

Az előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolható Kiadványok, vagy Kiadvány csomagok csak banki átutalással, Simple Pay és PayPal fizetési móddal teljesíthetőek.

 

5.1.1 Megújuló havi előfizetésre vonatkozó, a Central fizetési szolgáltatójának (SimplePay) feltételrendszerét megerősítő speciális rendelkezések

 

 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés ( „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló (Előfizető) által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

 

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez a jelen pontban foglalt rendelkezések elfogadásával [ami a jelen ÁSZF Előfizető (Vásárló) általi elfogadásával az Előfizető (Vásárló) elfogadó nyilatkozatának minősül)] az Előfizető (Vásárló) hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen ÁSZF szerinti Weboldalon [webshopban] (https://mc.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bank kártyaadatok újbóli megadása és az Előfizető (Vásárló) tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Central által kezdeményezve történjenek.

 

A fent hivatkozottaknak megfelelően az Előfizető (Vásárló) aszerint, hogy a form mint tüntet fel a „Megvásárolom” gombra kattintással elfogadja, hogy a Weboldalon a vásárlás folyamata során az ott megadott személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

 

A jelen pontban használt Ismétlődő fizetés alatt az ÁSZF-ben meghatározott „Megújuló havi előfizetést” kell érteni.

 

Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a Central, sem a SimplePay nem fér hozzá.

 

 

A Central által tévesen, vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Central felel az Előfizető (Vásárló) irányába, a Central fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

 

Az Előfizető (Vásárló) az előfizetés megtételével, illetve az ÁSZF elfogadásával külön is megerősíti és kijelenti, hogy az ÁSZF vonatkozó és a jelen pont szerinti speciális feltételeit megismerte, elfogadta és azokat magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

 


5.2 Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának megőrzésére (pl. fizetési helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). Vásárlás előtt ismerjék meg a pénzintézet tájékoztatóját, tartsák be a biztonsági előírásokat. A Simple Pay (vagy bármely más ilyen jellegű szolgáltató) tranzakciós oldalán (termékén) végrehajtott fizetésekért (ide értve azok adott célnak való megfelelőségét és/vagy szabályrendszerét és jogszabályszerűségét) és bármilyen egyéb ezen tranzakciós oldalakon való műveletért a Central Médiacsoport nem vállal felelősséget, ide értve különösen a fizetés során megadott kódokat utóbbi esetben arra is, tekintettel, hogy ezen azonosítókat a Central nem kapja meg, azokat nem kezeli. Az Üzemeltető a fizetés sikerességéről a pénzintézettől kapott jelzés alapján visszaigazoló email-ben értesíti a vevőt.

 

Az előfizetések és az előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolható Kiadvány csomagok fizetési módjaira megfelelően irányadó a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltétele.


5.3 A www.mc.hu oldalon történő vásárlásokról a Kiadó elektronikus számlát (e-számlát) is küldhet a hagyományos számla helyett. Az e-számla az ÁFA törvényben meghatározott tartalommal bíró számla, melyet elektronikus formában bocsátunk ki, és ami fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel rendelkezik. Az elektronikus aláírás hitelesen igazolja, a számla kiállítójának személyét továbbá biztosítja az elektronikus számla hitelességét, tartalmának megváltoztathatatlanságát, és az időbélyeggel együtt eleget tesz a 2007/CXXVII ÁFA Trv. 175.§-ában foglalt követelményeknek. A törvény előírja, hogy az e-számlák csak eredeti elektronikus formában alkalmasak adóigazgatási azonosításra, kérjük így őrizze meg e-számláit. Az e-számlák természetesen kinyomtathatók, ez egyenértékű egy hagyományos számla fénymásolatával.

 

A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség korrigálni, módosítani. Kiadó számlát csak forintban, és belföldi kézbesítési címre áll módjában kiállítani.


6. A termék (áruk) megrendelések feldolgozására és szállítására vonatkozó feltételek

6.1
 A megrendelések feldolgozása és termékek (ide értve az előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolható Kiadvány csomagokat is) postázása hétköznapokon történik.


6.2 Termékek megrendelése esetén a megrendelt termékeket a Central Médiacsoport a vételár kiegyenlítésétől számított 4-6 héten belül juttatja el címzett részére. A termékek esetenként zárható, szabvány levélszekrénybe kerülnek kézbesítésre (kiszállításra). A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a Central Médiacsoport számláján jóváírásra került.

 

6.3 A Central Médiacsoport előfizetési ügyfélszolgálata munkanapokon üzemel. A Central Médiacsoport előfizetési ügyfélszolgálatának elérhetőségére vonatkozó adatok:


(a) telefonszám: (36-1) 510-0888 (elérhető hétfő és péntek között 9-től 15 óráig);


(b) web: 
https://ugyfelkapu.mc.hu 

(c) fax szám: (36-1) 437-1570;

 

(d) levélcím: Central Médiacsoport Zrt. / Előfizetés 1554 Budapest, Postafiók 104.

7. A lapelőfizetésekre vonatkozó további speciális rendelkezések

 

7.1 Előfizetői Ajándékutalványokra vonatkozó külön rendelkezések:

 

A kizárólag előfizetésekre váltható adott névértékű Ajándékutalványok pénzhelyettesítő eszközök, melyeket kizárólag a www.mc.hu Weboldalon keresztül, kizárólag az ott kínált magazin-előfizetések megvásárlására lehet felhasználni. Az Ajándékutalványok megvásárlása, az előfizetések megvásárlására irányul. Az Ajándékutalványok biztosításnak lehetősége a Central joga, de nem kötelessége, ilyen lehetőség biztosítása részleges és akciós jellegű is lehet.

 

Az Ajándékutalvány sem az érvényességi ideje alatt, sem annak lejárta után nem váltható vissza pénzre, továbbá nem váltható át más termékre, vagy szolgáltatásra. Az Ajándékutalvány megvásárlását követően a vásárlásától az ÁSZF 3. címe alatt rögzítettekre is tekintettel, nem lehet elállni. Az Ajándékutalvány a lejárati dátumáig érvényes, ezen időpontig váltható be. A beváltási határidő letelte után az Ajándékutalvány nem váltható be és nem használható fel a továbbiakban.

 

Az adott névértékű Ajándékutalványt az egy alkalommal felhasználható egyedi Kód testesíti meg az Ajándékutalvány névértékével együtt. A Kód elválik az azt tartalmazó adathordozótól, azaz fizikailag semmit nem kell benyújtani, átadni, illetve beküldeni a beváltáshoz. Ennek megfelelően az e-mail útján megküldött, vagy adott esetben papír alapon átadott Ajándékutalvány formai megjelenésétől függetlenül a Kód és a névérték, mint adattartalom testesíti meg a megvásárolt szolgáltatást (magazin- előfizetés). Az Ajándékutalványt attól függetlenül, hogy e-mail útján, vagy kihelyezett standokon történő vásárlás esetén, papír alapon bocsátja a Central Médiacsoport rendelkezésre, kizárólag a www.mc.hu Weboldalon keresztül lehet beváltani. A beváltáshoz a Kód megadása szükséges.

 

Az Ajándékutalványok névértéken vásárolhatók le, több részletben történő beváltásra, vagy árkülönbözet visszaigénylésére, továbbá visszaváltásra nincs lehetőség. Egy adott Kódnak a beváltás során történő megadásával az érintett Kódhoz, illetve Ajándékutalványhoz tartozó névérték teljes egészében felhasználásra kerül.

 

Amennyiben az adott Ajándékutalvány, vagy Ajándékutalványok névértékét meghaladja a megvásárolni kívánt magazin-előfizetés díja, úgy az azonnali fizetési módok (bankkártya, PayPal) útján lehet az Ajándékutalvány(ok) névértéke és a tényleges előfizetési díj különbözetét kiegyenlíteni. Banki átutalással, illetve csekkes fizetési mód útján nincs lehetőség a különbözet megfizetésére.

 

Az Ajándékutalvány átruházható, illetve elajándékozható. A Central Médiacsoport nem vizsgálja a beváltó személyét. Az Ajándékutalvány megvásárlója felelős azért, hogy az Ajándékutalvány, illetve annak adattartalma (különös tekintettel a Kódra) ne kerüljön illetéktelen harmadik személyek birtokába, illetve ilyen személyek arról ne szerezzenek tudomást. A www.mc.hu Weboldal felületén a beváltás alkalmával elsőként megadott érvényes kódot - a beváltó személyétől függetlenül - a Central Médiacsoport elfogadja, és a sikeres megrendeléssel/fizetéssel együtt az Ajándékutalvány visszavonhatatlanul beváltottnak minősül. A Central Médiacsoport nem köteles az Ajándékutalvány Vásárlójának kiadni az Ajándékutalvány beváltójának adatait.

 

7.2 Weboldalon keresztül történő magazin-előfizetés megrendelése esetén az előfizetési díj befizetése után a Central Médiacsoport értesítőt küld a számlafizető részére az előfizetése indítási időpontjáról,és kézbesítési címéről. A Central Médiacsoport az előfizetés lejárta előtt minimum egy hónappal automatikusan hosszabbító levelet (e-mailt az e-mail címmel rendelő előfizetőknek, és postai levelet az email címmel nem rendelkezők számlázási címére) küld (kivéve, ha az Előfizető már az itt hivatkozott időpontot megelőzően rendelkezett a hosszabbítási szándéka tekintetébe), így az előfizetőnek nem kell figyelnie a dátumokra ahhoz, hogy előfizetése folyamatos legyen, és ne maradjon le egy lapszámról sem.

 

7.3 A magazinokat (illetve a 6.3 pont szerint esetenként a termékeket is) zárható, szabvány levélszekrénybe kézbesíti a Central Médiacsoporttal szerződésben lévő Terjesztő vagy a Central Médiacsoport más alvállalkozója. A levélszekrényhez történő eljutást a Megrendelőnek kell biztosítania, szükség esetén kapukulcsot vagy kapukódot kell a kézbesítő rendelkezésére bocsátania. A terjesztő az így kapott kapukulcsokat és kapukódokat nyilvántartásba veszi, amelyek kezeléséért a kézbesítők tartoznak felelősséggel. A pontos kézbesítés érdekében az előfizetőnek a postaládáján fel kell tüntetnie a kézbesítési nevet.

 

7.4 A Central Médiacsoport csak a belföldi lapelőfizetéseket kezeli. A Weblapon keresztül, forint alapú Internetes kártyás fizetés mellett, magyar kézbesítési címre, tetszőleges helyről érkező megrendelést el tudunk fogadni, de külföldi címre nem áll módunkban számlát kiállítani és kiküldeni.


7.5 Belföldről külföldi címre és külföldről belföldi címre történő előfizetésekről további tájékoztatást talál itt:

http://www.hungaropress.hu/

http://posta.hu/ujsag_elofizetes/kulfoldi_lapok_elofizetese


7.6 A Kiadványok esetén az előfizetői díj megfizetésével határozatlan idejű előfizetői szerződés jön létre az előfizető és a Central Médiacsoport között. Az előfizetési díj megfizetését követően, a Central Médiacsoport kötelezettsége a magazin eljuttatása az előfizető által megadott kézbesítési helyre. A kézbesítés a jelen ÁSZF 6.4 meghatározottak szerint történik.

 

A Megújuló havi előfizetések hatályára vonatkozó speciális rendelkezések:

 

A minimum előfizetési periódus egy (1) hónap azzal, hogy ezen egyhónapos előfizetési tartam folyamatosan és minden egyéb Előfizetői jogcselekmény nélkül havonta ismétlődően, egy (1) hónap tartammal meghosszabbodik mindaddig, amíg az Előfizető ezen ismétlődő meghosszabbodás folytatását nem állítja le.

 

Figyelem! Abban az esetben, ha az Előfizető olyan előfizetési „csomagot” vásárol, amely nem Megújuló havi előfizetési móddal fizethető ki (vásárolható meg) de a csomag tartalmaz olyan terméket, illetve szolgáltatást is, amely termék, illetve szolgáltatás önállóan csak Megújuló havi előfizetési móddal lenne előfizethető, úgy az ezen előfizetési csomagban lévő termékek esetében nincs részlegesség, a csomag nem osztható, az ilyen előfizetés tartama az előre meghatározott előfizetési időszakra szól (pld.: egy éves előfizetés, amely Kiadványt és fizetős online tartalom igénybevételét tartalmazza).

 

 

7.7 Az előfizetők a megrendelésekkel, előfizetésekkel kapcsolatos címváltozásokat, esetleges észrevételeket és reklamációkat a 6.3 pontban meghatározott elérhetőségeken jelenthetik be.

 

7.8 A Magazin-előfizetés megrendelésére és teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat és feltételeket a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. Amennyiben a Magazin-előfizetések tekintetében a jelen ÁSZF, illetve az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek között eltérés van (így vita vagy kétség esetén), úgy az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF és az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek tekintetében is irányadóak az alábbiak:

 

Vis maior: minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató akaratától függetlenül bekövetkező, illetve a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató nem képes befolyásolni, vagy elhárítani, és amely esemény, vagy történés a vállalt kötelezettség teljesíthetőségét kizárja, korlátozza, vagy lehetetleníti. Vis maior események minősül különösen: a földrengés, tűzvész, járvány, karantén, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás infrastruktúrák lezárása, háború, forradalom, felkelés, szabotázs. Vis maiornak minősül továbbá minden olyan körülmény, vagy esemény beállása, amely a jelen pontban fent hivatkozott következményekre (szerződéses kötelezettség teljesíthetősége) vezet részben, vagy egészben, és amely körülmény, vagy esemény olyan kötelező jogi normából, vagy hatósági aktusból ered, amely a szerződéskötés időpontjában nem volt előre látható és a hatásai, illetve a következményei nem voltak ésszerű erőfeszítésekkel elkerülhetőek.

A felek kölcsönösen vállalják, hogy vis maior esetekben (értve ezalatt különösen a koronavírus okán előállható, a fent hivatkozott eredményre vezető vis maior eseményt) a lehetséges kölcsönös tájékoztatási kötelezettség mellett, fokozottan együttműködnek a szerződéses kötelezettségek teljesedésbe menetele érdekében, ide értve a szolgáltatás nyújtásának esetleges pótlólagos, vagy egyéb átütemezést is, amennyiben az a szolgáltatás természete szerint az lehetséges.

 

Az Előfizető az előfizetés megtételével kifejezi azon előzetes szándékát, hogy vis maior esetben elsődlegesen a pótlólagos, vagy időben a Kiadvány megjelenési periodicitásához képesti jelentékenynek nem minősülő késedelmes teljesítést is elfogadja, feltéve, hogy ez a szolgáltatás természete szerint lehetséges és az ilyen teljesítés számára olyan jelentős érdeksérelmet nem okoz, amely miatt az ilyen  teljesítés megtétele már nem állna érdekében (érdekmúlás).

 

7.9 A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a mindenkori döntése szerint: (i) módosítsa, így különösen kiterjessze, vagy szűkítse azon Kiadványai, termékei, szolgáltatásai körét, amelyek a Megújuló havi előfizetés szerint előfizethetőek, (ii) a Megújuló havi előfizetési móddal érintett egyes feltételek jövőbeni módosítására, a Kiegészítő szabályok útján is, (iii) a Megújuló havi előfizetési móddal érintett Kiadványokon kívüli egyéb (bármely) Szolgáltatói print és/vagy online termékek tekintetében a Megújuló havi előfizetési móddal érintett igénybevehetőség bevezetésére ide értve az „árukapcsolást, illetve a „csomagban” való értékesítést is”, (iv) a Megújuló havi előfizetési mód kivezetésére a mindenkori Kiadványok, illetve a mindenkor érintett termékek tekintetében, (v) kedvezmények ki- és bevezetésére bármely termék esetén, ide értve az időleges, vagy huzamosabb jellegű bevezető, „kezdő”, illetve az előfizetésen belüli meghatározott előfizetési periódusra vonatkozó árak, illetve díjak alkalmazását, és mindezek módosítását (vi) a regisztrációhoz kötöttség ki- és bevezetésére bármely termék esetén, a regisztrációk differenciálása, ide értve a regisztrációval megvalósuló új vásárlói profil bevezetését és/vagy egyazon vásárló már meglévő profiljának és az új vásárlói profilja összevonhatóságának a biztosítását, (v) adott termék megvásárolhatóságának személyi körét - a termék, szolgáltatás specifikusságra is tekintettel – differenciálja (természetes személyek és/vagy cégek [értve ezalatt a jogi személyiség nélküli társaságokat is], (vi) online termék részleges, vagy teljes igénybevételi feltételeinek módosítsa, fizetősség be, és kivezetése, ide értve az ármódosítás jogát is.

 

A Szolgáltató az ármódosítás jogát fenntartja a Kiadványok, továbbá a jelen ÁSZF hatálya, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá is tartozó bármely termék és/vagy szolgáltatás, vagy szolgáltatási elem tekintetében. Ez jog kedvezmények esetében is irányadó.

 

Az ármódosítás nem érinti a már létrejött előfizetési szerződés szerinti előfizetési periódusra vonatkozó árakat. A Megújuló havi előfizetés előfizetési periódusai az ÁSZF-ben rögzítettek szerint havi periódusok, amely időtartamok - az előfizető ellenkező rendelkezésig – automatikusan újulnak meg.

 

Ármódosítás a Megújuló havi előfizetési estén:

Megújuló havi előfizetés esetén az ár módosítását megelőző legalább 15 nappal korábban a Szolgáltató értesítést küld az Előfizetőnek. Ezen első értesítést követően, de a módosítás hatályba léptetésének időpontját megelőző legalább 8 nappal korábban, a Szolgáltató ismételt értesítést küld a díj módosításáról. Amennyiben az Előfizető a módosított díj mellett a továbbiakban nem igényli az előfizetést. úgy - az egyébként az Előfizető ellenkező rendelkezésének hiányában folyamatosan megújuló előfizetés adott módon és időpontban való megszüntethetőségével azonos módon és időben az 1.2.1.1.1 pont Megszűntethetőség alcím alatt foglaltak szerint - a módosult díj el nem fogadása okán is megszüntethető az előfizetés.

 

Amennyiben az Előfizető a fentiek szerinti módon és határidőben nem szünteti meg az előfizetést, úgy az a módosított díj elfogadásának minősül minden egyéb és külön jogcselekmény nélkül.


8. Az előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolható kiadvány csomagokra vonatkozó külön rendelkezések

 

8.1 Az előfizetésen kívüli konstrukcióban megvásárolható Kiadvány csomagok ára bankkártyával és PayPal fizetési módokkal kerülhet kiegyenlítésre, amely esetekben a megrendelés visszaigazolása a kiállított nyugta/számla megküldésével történik.

A nyugta/számla megküldésén túl a Vásárló elektronikus visszaigazolást is kap.

8.2 A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az akciók határidejének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós áron, ezért a megrendelést a határidőig kell leadni és díjnak (ellenérték) is a határidőig kell megérkeznie a Kiadóhoz.

 

8.3 A Vásárló tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelésben, illetve azzal összefüggésben, vagy a későbbi kommunikáció során email vagy telefon elérhetőségét a Kiadó részére megadja; a) a vásárlással kapcsolatos kommunikáció a Kiadó részéről email vagy telefon útján történjen, amennyiben a közlés természeténél fogva az lehetséges, b) a Kiadó a kötelezettségei teljesítése során a jelen pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl.: elektronikus számla küldése). A Kiadó nem vállal felelősséget a megadott email postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások, illetve visszaélések miatt Vásárlónak címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve visszaélésről a Vásárló a Kiadót nem tájékoztatta, vagy a tájékoztatás nem megfelelő időben, tartalommal és/vagy módon történik.

 

Amennyiben a Vásárló más Címzettnek ajándékoz előfizetésen kívüli konstrukcióban megvásárolható Kiadvány csomagot, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.

 

8.4 A vásárlás a megrendeléssel érvényesen létrejön és akkor lép hatályba, amikor a díj (a Kiadvány, vagy csomag ára) beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján.

 

8.5 A Kiadó a megvásárolt Kiadvány csomagot a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint –Terjesztő igénybevételével – szállíttatja (kézbesíti) a Vásárló által megjelölt címre. A Vásárló a díj (ár) megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett Kiadvány, vagy csomag az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.

A kézbesítés egyéb vonatkozó feltételeire megfelelően irányadó a Central Médiacsoport Előfizetői Általános Szerződési Feltétele azzal, hogy előfizető alatt a Vásárló értendő. A jelen rendelkezés utaló szabály, az előfizetésen kívüli konstrukcióban megvásárolható Kiadvány csomag nem előfizetés, illetve előfizetési jogviszony.

 

Az Előfizetői Általános Szerződési Feltételekből a jelen ÁSZF-ben már külön hivatkozottak mellett további utaló, így alkalmazandó szabályok: a vonatkozó fogalom meghatározások és a reklamáció kezelésre vonatkozó rendelkezések.

 

8.6 Abban az esetben, ha Kiadvány, vagy a csomagban lévő kiadvány az árus terjesztésben csatolt ajándékok, termékmintát tartalmazna, úgy a Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajándék, termékminta mérete miatt a Kiadvány, vagy a csomag a postaládába nem fér bele, úgy a kézbesítő jogosult a fóliát eltávolítani, és a küldeményeket külön belehelyezni a postaládába. 

 

8.7Az előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolható Kiadvány csomagokat – eltérő szolgáltató személyének hiányában - a Magyar Posta szállítja ki.

 

9. Vásárlói profil

 

9.1 A Weboldalon történő vásárlás, illetve előfizetés, így meghatározott szolgáltatás igénybevétele is – a Szolgáltató ellenkező rendelkezéséig –az adott termékre, szolgáltatásra meghatározott regisztrációval, vagy regisztrációkkal lehetséges. A megrendelők a vásárlási folyamat során a számlázási adataik (a Weboldal eltérő és termék specifikus rendelkezése hiányában; név, cím, email cím) megadásával regisztrálásra kerülnek a Weboldalon. A regisztrációval a vásárló hozzáférést kap egy saját profiloldalhoz, amelyben megtekintheti és módosíthatja az adatait, megtekintheti a Weboldalon leadott megrendeléseit és a vásárolt előfizetései adatait.

 

A vásárló rendelkezhet úgy, hogy a Weboldal útján elérhető termékek tekintetében már meglévő vásárlói profiljait összevonja, és/vagy a már meglévő ezen profilját, illetve profiljait összevonja a már meglévő „Startlogin” profiljával, vagy a létesítendő „Startlogin” profiljával.

 

Amennyiben a vásárlás nem regisztrációhoz kötött, úgy az érintett formon az Előfizető által megadott adatok alapján indul és bonyolódik a fizetés, vásárlói profil nem jön létre. 

 

9.2 A regisztráció tényéről, és a Vásárlói profilba való belépés módjáról értesítő email üzenetet küldünk ügyfeleinknek.

 

9.3 Kiegészítő szabályok a vásárlói profilban is közölhetőek.

 

10. Adatvédelem

 

10. A Weboldal üzemeltetésével, a vásárlás létrehozásával, a teljesítéssel összefüggésben, továbbá a személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályok differenciáltak aszerint is, hogy az Előfizető regisztrációhoz kötötten vásárol-e, vagy sem. A Central Médiacsoport vonatkozó és szegmentált Adatkezelési tájékoztatói a www.mc.hu Weboldal láblécének Adatvédelem menüpontja alatt. érhetők el.

 

Az egyes Adatvadélemi tájékoztatók: (i) a „Startlogin” regisztrációra vonatkozó tájákoztató, (ii) a Weboldalon a jelen ÁSZF hatálybalépését megelőzően már regisztrációval rendelkező Előfizetőre vonatkozó tájékoztató, (iii) a regisztráció nélküli vásárlás esetén irányadó tájákoztató.

 

10.1 Az előfizetésen kívüli konstrukcióban vásárolható Kiadvány csomagokra vonatkozó külön rendelkezések:

 

10.1.1 A Vásárló a megrendelés megtételével tudomásul veszi, kifejezetten hozzájárul,elfogadja és kijelenti, hogy:

 

a) a Kiadó az Előfizetés, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, továbbá amennyiben a Vásárló ezen adatokon felül további adatokat is önként megadott, úgy ezen adatok összességét a teljesítés és a teljesítés érdekében szükségessé váló kommunikáció céljából a jogszabályokkal összhangban és annak megfelelő tartamban kezelje, adatbázisban tárolja, nyilvántartsa,

 

b) a Kiadó a Vásárló, vagy amennyiben a Vásárló rendelkezésére a Címzettnek kell teljesíteni, úgy a Címzett egyes személyes adatait is, a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen  ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeressék;

c) a termékek biztosításához, illetve szolgáltatásához szükséges körben a Kiadó a teljesítésében közreműködő és a Kiadó megbízásából eljáró szolgáltatók, mint adatfeldolgozók részére a személyes adatok továbbításra kerüljenek, és az adatokat ezen adatfeldolgozók a vonatkozó jogszabályokkal összhangban és a Kiadó megbízás keretei között kereti elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, így a szerződésszerű teljesítéshez szükséges cselekményeket megtegyék.

 

Külön rögzítésre kerülnek az alábbiaka fent hivatkozottaknak megfelelően az Előfizető (Vásárló) a „Megvásárolom” gombra kattintással elfogadja, hogy a Weboldalon a vásárlás folyamata során az ott megadott személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

 

d) a megkért személyes adatok köre termék specifikus.

 

10.1.2 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések adatfeldolgozói, az Előfizetői (Címzetti) adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A jelen rendelkezés a Kiadó mindenkori Adatkezelési tájékoztatójának keretei között irányadó. Az Adatkezelési tájékoztató a www.mc.hu Adatvédelem menüpontján keresztül érhető el. A jelen rendelkezés megfelelően irányadó a terjesztésen kívüli bármely termékre és a Kiadó megbízásából eljáró adatfeldolgozóra.

 

10.1.3 A terjesztéssel érintett (al)adatfeldolgozók mindenkori listája elérhető a www.mc.hu honlap Adatvédelem menüpontja (https://www.mc.hu/tartalom/adatvedelem) alatt, továbbá a www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf honlapon. A lista mindenkori korrekciója az érintett változások szerint fenntartott, amely korrekció nem minősül a vonatkozó ÁSZF módosításának.

 

Egyebekben az adatfeldolgozók, tevékenységek, illetve érintett adatkörök:

 

 

Név

Székhely

Tevékenység

Átadott adatok

Magyar Posta Zrt.

 

 

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6

 

 

 

 

1. hírlapterjesztés, kézbesítés, reklamációkezelés

 

 

 

 

 

 

1. név, cím, Kiadvány (csomag) neve, telefonszám, email

cím, kapukód

 

CallComm Zrt.

4400 Nyíregyháza Derkovits utca 119.

telefonos ügyfélszolgálat

. név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetési díj, előfizetés időtartama telefonszám, email

cím, kapukód,

 

 

 

 

 

Webinform Consulting Online Kft.

1025 Budapest, Szépvölgyi út 176.

weboldal üzemeltetése

Kiadvány előfizetés, regisztráció, előfizetői profil pontban írt valamennyi személyes adathoz hozzáfér.

 

 

OTP Mobil Szolgáltató kft

 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

befizetési adatok

név, bankkártyaszám, bankkártya lejárati idő, cvc kód, előfizetés neve, ára és időtartama

Zephr Inc Limited

2nd Floor, Regis House, 45 King William Street, London, EC4R 9AN, T/A Fora, Princelet St., 42-46 Princelet St, Shadwell, London E1 5LP.

weboldalak digitális előfizetéseinek kezelése

előfizetés típusa és státusza, userID, vezeték és kereszt név, felhasználó név, e-mail cím

 

Salesforce UK Limited

Village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY

kereskedelmi célú és rendszerüzenet célú e-mail küldés

név, cím, előfizetett kiadvány neve, előfizetési díj, előfizetés időtartama, edm hozzájárulás megléte

Drescher Kft.

1097 Budapest, Gyáli út 31.

nyomdai tevékenység (csekk kiküldés, közvetlen üzletszerzési célú levél kiküldése)

név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetési díj, előfizetés időtartama, telefonszám, email cím,

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2.

csomag szállítás, kézbesítés

név, cím, telefonszám

 

 

 

 

 

Reklamáció esetén

Adatok

Adatkezelési cél

Jogalap

Adatkezelés időtartama

név, lakcím, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz részletes leírása, bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a Kiadó nyilatkozata a panasszal kapcsolatosan, írásbeli panasz esetén aláírás, elektronikus levélben küldött panasz esetén e-mail cím, telefonon történt közlés esetén hangfelvétel, a panasz egyedi azonosítószáma

reklamáció kezelés, panaszügyintézés

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 

a panasz elintézését követő 60 nap, vagy a fogyasztói igény keletkezésétől számított 5 év

 

10.1.4 Az érintett jogok és jogorvoslatok részletes ismertetése a www.mc.hu honlap Adatvédelem menüpontja (https://www.mc.hu/tartalom/adatvedelem ) alatt található.

 

10. 2 A Central Médiacsoport Zrt. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelettel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen ÁSZF-nek megfelelően kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogainak érvényesítése érdekében az Central Médiacsoport tiszteletben tartja a fent hivatkozott, jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit.

 

11. Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2021.április 19. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-nek részei és irányadóan alkalmazandóak az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumok, az ezen dokumentumokban hivatkozott szabályzatok, a Kiegészítő szabályok, továbbá a Weboldalon az érintett termékre, a felek közötti szerződés létrehozására és a teljesítésére irányadóan rögzített Central, és a Central megbízásából eljáró társaságok által meghatározott szabályzatok és feltételek.

A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott saját dokumentumainak (ide értve a Kiegészítő szabályokat is) az egyoldalú módosíthatóságának a jogát. A Central megbízásából eljáró társaságok szabályzatainak módosíthatóságára az érintett társaságok szabályzatainak a vonatkozó rendelkezései irányadóak. Az Előfizető/Vásárló mindezt kifejezetten elfogadja.

Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben nevesített körben adatokat korrigál és/vagy a mindenkor igénybe vett közreműködő szolgáltatóinak a személyét aktualizálja (ide értve az adatfeldolgozók körét is).

Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Megújuló havi előfizetési móddal érintett termékeket, vagy szolgáltatásokat vezet be, vagy ki a Szolgáltató, és/vagy a korábban regisztrációhoz kötött szolgáltatás, utóbb regisztráció nélkül is igénybe vehető, vagy olyan szolgáltatás kerül bevezetésre, amely regisztrációhoz kötött.

Az Előfizető/Vásárló mindezeket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az ÁSZF olyan kiegészítése, amely valamely, korábban még nem nyújtott termék és/vagy szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódik, az ilyen termék és/vagy szolgáltatás bevezetésével azonos időpontban is lehetséges, ilyen esetben a kiegészített ÁSZF a közzététel hatályosul.  Az Előfizető/Vásárló mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF-ben és/vagy az ÁSZF szerint a Weboldalon (ide értve a Weboldal bármely felületét és aloldalát is), továbbá a Kiadó által mindenkor igénybe vett közreműködő szolgáltatók szabályzataiban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó jogszabályok irányadóak. Az ÁSZF és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett - nyilvánosságra hozza a www.mc.hu Weboldalán. A Weboldalon megjelenített és irányadó azon feltételek, amelyek a módosítási alóli kivételi körbe nem tartoznak, azon feltételek módosításának közlésére szintén a 15 napos határidő irányadó megfelelően. Módosulás esetén a szolgáltatás további igénybevételével (termék, szolgáltatás, weboldal használatával) az Előfizető/Vásárló a módosított ÁSZF feltételeket elfogadja. A jelen ÁSZF-nek az Előfizetővel/Vásárlóval való megismertetéséről a Szolgáltató a Weboldal útján gondoskodik. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege a www.mc.hu Weboldalon elérhető. Online termékek esetében a Kiegészítő szabályok az érintett online termék weboldalán kerülnek megadásra.

Amennyiben a jelen ÁSZF az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek módosulására tekintettel módosul, vagy egészül ki és a jelen ÁSZF hatályba lépése (ide értve a módosítást is), illetve az Előfizetői Általános Szerződési Feltételek hatálybalépése (ide értve a módosítást is) nem azonos időpontban történne meg, úgy a Magazin-előfizetésekre a mindenkor hatályos Előfizetői Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.


Kelt: 2021.április 19.