A CENTRAL MÉDIACSOPORT ZRT.

ELŐFIZETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.1         A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”, vagy EÁSZF) szabályozzák a Central Médiacsoport Zrt.által kiadott kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett Kiadványoknak Magyarország területén történő kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti jogviszony egyéb kérdéseit. A Central Médiacsoport Zrt. külön említése esetén a továbbiakban: Central Médiacsoport Zrt., vagy Central Médiacsoport.

1.2         A Central Médiacsoport Zrt. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelettel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen ÁSZF-nek megfelelően kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogainak érvényesítése érdekében az Central Médiacsoport tiszteletben tartja a fent hivatkozott, jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit.

 

 

2.    FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK


Címzett az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk. alapján a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni), akinek a részére a Kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető (megrendelő) személyével.

 Előfizetés az Előfizetési Jogviszonyon, mint keretszerződésen belül az Előfizető által a Kiadó valamely Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó, adott előfizetési időszakra vonatkozó Megrendelés alapján érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult, határozott idejű szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Kiadványoknak az Előfizető vagy a Címzett részére történő értékesítése és kézbesítése, valamint az előfizetés folyamatosságát biztosító hosszabbító ajánlat kiküldése az Előfizető, illetve a Címzett részére. Csoportos beszedési megbízás esetén a határozott időtartamú Előfizetés hosszabbító ajánlat nélkül, automatikusan és folyamatosan ismétlődve meghosszabbodik az eredeti Előfizetés időtartamával mindaddig, amíg az Előfizető nem szünteti meg az Előfizetési Jogviszonyt a 4.1 d) pont alapján, vagy nem szünteti meg, illetve tiltja le a csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazását számlavezető bankjánál.

 Előfizető, a Címzett fogalma alatt meghatározott azon személy, aki a jelen ÁSZF alapján a Kiadó kiadványát megrendeli, arra előfizet, illetve aki rendelkezik a Címzett személyéről.

 Előfizetési Jogviszony az Előfizető által a Kiadó általános vagy akciós ajánlatának elfogadásaként leadott első érvényes megrendeléssel határozatlan időre érvényesen létrejött, és az előfizetési díjnak a Kiadóhoz történő beérkezésével hatályosult keretszerződéses jogviszony, amelynek aktív szakaszai az egyes határozott idejű Előfizetések, passzív szakaszai pedig az Előfizetés által le nem fedett periódusok.

 Kiadó:

 Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.;
nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.: 01-09-199015 cégjegyzékszámon;
honlap:
http:/www.centralmediacsoport.hu, http:/www.mc.hu;
tel: +36-1510-0888 fax: +36-1437-1570
elektronikus
ügyfélszolgálat: http://ugyfelkapu.mc.hu/

Kiadvány jelenti a Kiadó által időszakosan kiadott, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által nyilvántartásba vett időszaki lapokat, amelyek mindenkor aktuális felsorolása a www.mc.hu címen érhető el.

Megrendelés jelenti az Előfizető részéről a Kiadó általános előfizetési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint.

Terjesztő az a jogi személy, amely a Kiadóval megkötött szerződések alapján ellátja az előfizetett kiadványok kézbesítését. A Terjesztő fogalmába beletartozik a Terjesztő valamennyi alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai ellátásához igénybe vesz. A Terjesztő személyének esetleges változását a Kiadó honlapján, valamint a Kiadványok impresszumában jelzi. A Kiadványok terjesztését jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. végzi.

Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak: az itt használt kifejezéseket az Európai Unió 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendeletével, különös esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

 

3. ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, TARTALMA, VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE, MÓDOSÍTÁS

3.1 A Kiadó és az Előfizető közötti Előfizetési Jogviszony érvényesen létrejön, amint a Kiadó általános vagy akciós ajánlatát az Előfizető elfogadja, azaz a Kiadványra a Kiadónál a Megrendelést leadja. Az Előfizetési jogviszony akkor lép hatályba, amikor az Előfizető az első előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díjat megfizeti oly módon, hogy az a Kiadó számláján beazonosítható módon jóváírásra kerül, vagy a Kiadó, illetve képviselőjük részére készpénzben megfizetésre kerül. A határozatlan idejű Előfizetési Jogviszonyon, mint határozatlan idejű keretszerződésen belül az egyes határozott idejű Előfizetések jelentik a jogviszony aktív szakaszait.

3.2 A Megrendelés történhet:

A Kiadónál:

a) telefonon a +36-1-510-0888 nem emelt díjas előfizetői telefonszámon, hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között;
b) a Kiadványban vagy más módon közzétett, megfelelően kitöltött előfizetési kupon visszaküldésével a Kiadó részére visszaküldött postai levélben (Central Médiacsoport Zrt. / Előfizetés, 1554 Budapest, Pf. 104.), vagy faxon (+36-1-437-1570);

c) a Kiadónak címzett, a megrendelés visszaigazolásához szükséges minimális adatokat tartalmazó levélben (Central Médiacsoport Zrt. / Előfizetés, 1554 Budapest, Pf. 104.) vagy faxon (+36-1-437-1570);

d) a Kiadó által üzemeltetett www.mc.hu weboldalon keresztül vagy a Kiadó ideiglenes kihelyezett előfizetési standjain.

3.2.1 A Kiadón kívüli előfizetési lehetőség:

Amennyiben a Kiadványok nem a Kiadónál, hanem a Kiadó Terjesztőnél kerülnek megrendelésre, úgy az Előfizető és a Terjesztő között jön létre az előfizetési jogviszony a Terjesztő vonatkozó mindenkori Általános Szerződési Feltételei szerint. Ilyen esetben az előfizető a Terjesztőnek fizeti meg az előfizetés díját, a számla kiállítója a Terjesztő. (A Kiadványok terjesztését a jelen ÁSZF hatályba lépésekor Magyarország területén a Magyar Posta Zrt. végzi a „Hírlap előfizetők részére nyújtott lapterjesztéshez kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei” alapján.)

A Terjesztőnél történő előfizetés esetében a megrendelések az alábbi elérhetőségeken, illetve módokon tehetőek meg:

(i) a Magyar Posta Zrt.- nél közvetlenül telefonon: +36-1-767-8262, faxon: +36-1-303-3440 és emailben: hirlapelofizetes@posta.hu

(ii) a Magyar Posta Zrt. képviselőinél (ide értve a hírlap-kézbesítőket is), valamint a Magyar Posta Zrt. által megbízott valamennyi postahivatalban, mozgópostánál személyesen;

3.2.2 A Kiadó mindenkor aktuális Kiadványait a Kiadványok periodicitását, továbbá a mindenkor érvényes előfizetési díjakat és az általánosan meghirdetett akciós ajánlatokat a Kiadó a www.mc.hu internetcímen folyamatosan közzéteszi és aktualizálja.

3.3 A Megrendelés minimális tartalma:

a) az előfizetni kívánt Kiadvány/-ok megjelölése;

b) a Kiadvány megrendelt lappéldányainak darabszáma (a megrendelt lappéldányok darabszámát nem tartalmazó megrendelés, a Kiadvány valamennyi számának egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül),

c) a kézbesítés kezdő időpontja, amennyiben annak nem a Kiadó által megadott legkorábbi időpontban, hanem azt követően kell kezdődnie;

d) az Előfizetés időtartama – az időtartam megjelölése nélkül leadott Megrendelés az adott kiadvány esetében csekkes fizetési móddal történő előfizetés esetén meghirdetett legkisebb periodicitással automatikusan meghosszabbodó folyamatos Megrendelésnek minősül;

e) az Előfizető neve, vagy megjelölése (név vagy cégnév, cégjegyzékszám) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése),

f) a Címzett neve (megjelölése) és címe/székhelye (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), amennyiben az Előfizető nem saját részére kéri a Kiadvány kézbesítését;

g) az előfizetési díj megfizetési módjának megjelölése a jelen ÁSZF 6.2 pontja szerint. Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes Megrendelésnek. A papíralapú megrendelés esetén szükséges, hogy a Megrendelés tartalmazza az Előfizető aláírását is.

3.4 Csekkes előfizetési díjfizetés esetén a beérkezett Megrendelés alapján a Kiadó vagy Terjesztő az alábbi írásbeliség útján visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé: a) a befizetési csekkel, b) és opcionálisan kísérő levél, adategyeztető nyomtatvány, csoportos beszedési megbízásra szóló felhatalmazási nyomtatvány, illetve felbélyegzett válaszboríték megküldésével. Amennyiben az előfizetési díj készpénzben vagy internetes megrendelés esetén a www.mc.hu weboldalon keresztül átutalással, bankkártyával és PayPal fizetési módokkal került kiegyenlítésre, a visszaigazolás a kiállított nyugta/számla megküldésével történik.

A visszaigazolás tartalmazza a) a Kiadó cégnevét és székhelyét,b) az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel,c) Előfizető vevőkódját, d) a megrendelt Kiadvány megjelölését és példányszámát,e) az Előfizetés időtartamát, valamint a kézbesítés kezdő hónapját, f) az előfizetési díjat, és az előfizetési díj befizetésének határidejét, illetve, g) a jelen ÁSZF elérhetőségét.

Az mc.hu weboldalon történő megrendelés esetén a megrendelő elektronikus visszaigazolást is kap. Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza az Előfizető nevét és címét, illetve a Címzett nevét és címét, ha az nem azonos az Előfizetővel, továbbá a megrendelt Kiadvány megjelölését, árát és példányszámát, valamint az előfizetés időtartamát. Kiadó érdeklődés esetén az ügyfélszolgálatán tájékoztatást nyújt az előfizetés kézbesítésének kezdő időpontjáról, amennyiben az előfizetési díj már megfizetésre került. A késedelmesen befizetett előfizetések automatikusan legalább egy hónappal a befizetést követően, vagy a havinál ritkább periodicitású kiadványok esetén az ezt követő első megjelenéssel kezdődnek. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az akciók határidejének lejártát követően már ne fogadjon el megrendelést az akciós áron, ezért a megrendelést a határidőig kell leadni és az előfizetési díjnak is a határidőig kell megérkeznie a Kiadóhoz.

3.5 Az Előfizető tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelésben, illetve azzal összefüggésben, vagy a későbbi kommunikáció során email vagy telefon elérhetőségét a Kiadó vagy Terjesztő részére megadja; a) az előfizetéssel kapcsolatos kommunikáció a Kiadó részéről email vagy telefon útján történjen, amennyiben a közlés természeténél fogva az lehetséges, b) a Kiadó a kötelezettségei teljesítése során a jelen pontban hivatkozottak szerint megadott elérhetőségeket felhasználja (pl.: elektronikus számla küldése). A Kiadó nem vállal felelősséget a megadott email postafiókkal vagy telefonszámmal kapcsolatos esetleges változások, illetve visszaélések miatt az Előfizetőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben a változásról, illetve visszaélésről az Előfizető a Kiadót nem tájékoztatta, vagy a tájékoztatás nem megfelelő időben, tartalommal és/vagy módon történik.

3.6 Az Előfizető köteles a Megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Kiadónak haladéktalanul bejelenteni a visszaigazoláson feltüntetett, vagy az impresszumban szereplő elérhetőségeken a kézbesítendő első lapszám megjelenése előtt legalább 30 nappal. Amennyiben az Előfizető késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Kiadó nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Előfizető más Címzettnek ajándékoz előfizetést, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.

3.7 Az Előfizető, illetve a Címzett köteles a Megrendelésben megadott adatokban bekövetkezett valamennyi eltérést és/vagy változást, ideértve az ideiglenes címváltoztatást is, a változás időtartamának megjelölésével, haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak a változás legkésőbb a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 30. napon válik hatályossá, és a Kiadvány ezen időpontot követő első megjelenési számának kézbesítése történik a megváltoztatott Megrendelés szerint. Amennyiben az Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt, stb.) a Kiadó nem felel.

3.8 Az Előfizetés a megrendeléssel érvényesen létrejön. Az Előfizetés akkor lép hatályba, ha az Előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj (készpénz, csekkes befizetés, bankkártyás fizetés, egyedi átutalás és PayPal fizetési módok vagy csoportos beszedési megbízás alapján) beazonosítható módon jóváírásra kerül a Kiadó bankszámláján, vagy a Kiadó, illetve képviselőjük részére készpénzben megfizetésre kerül.

3.9 A Kiadó az előfizetett Kiadványt a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint –Terjesztő igénybevételével – kézbesíti az Előfizető által megjelölt címre. Előfizető az előfizetési díj megfizetésével lemond a küldemény személyes kézbesítéséről, és úgy rendelkezik, hogy a címzett Kiadvány az általa biztosított levélszekrénybe/postafiókba helyezéssel kerüljön kézbesítésre.
3.10 Az Előfizető az Előfizetési Jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy

a) a Kiadó az Előfizetés, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, a Megrendeléssel összefüggésben, vagy az Előfizető által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés időpontjától kezdődően az Előfizetési Jogviszony fennállása alatt, továbbá – az Előfizetési Jogviszony megszüntetésekor tett kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában – annak megszűnését követő 2 évig, illetve a jogszabályok által előírt ideig, a Kiadó kötelezettségeinek teljesítése, az előfizetés meghosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről való tájékoztatás céljából, a lapok előfizetéses értékesítésével összefüggő üzleti döntések meghozatalával, az üzletpolitika kialakításával összefüggő, valamint piacelemzési célú elemzés célból kezelje, adatbázisban tárolja, nyilvántartsa az Előfizető kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában. Külön kifejezett hozzájárulás alapján a Kiadó közvetlen üzletszerzési célú megkereséseket küld különféle ajánlatokról, egyéb, a Kiadó vagy Kiadó cégcsoportjának vagy ezek partnereinek a szolgáltatásairól/termékekről.

 

Adatok

Adatkezelési cél

Jogalap

Adatkezelés időtartama

név (Címzett), kézbesítési cím

megrendelés teljesítése

hozzájárulás

előfizetés megszűnését követő 2 év

név (Címzett), kézbesítési cím

megrendelés meghosszabbítása

jogos érdek

tiltakozás hiányában az előfizetés megszűnését követő 2 év

név (Előfizető), számlázási cím, fizetés módja

számla kiállítás

jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

8 év

teljes név, email cím és vagy levelezési cím a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai alapján

közvetlen üzletszerzési célú megkeresés

hozzájárulás

tiltakozásig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

az előfizetés jellemzői

a lapok előfizetéses értékesítésével összefüggő üzleti döntések meghozatalával, az üzletpolitika kialakításával összefüggő, valamint piacelemzési célú elemzés

jogos érdek

tiltakozás hiányában az előfizetés megszűnését követő 2 év után, illetve tiltakozás esetén  anonimizáltan időkorlát nélkül

 

b) a Kiadványhoz árus terjesztésben csatolt ajándék, termékminta nem minden esetben jár az előfizetett Kiadványhoz. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajándék, termékminta részére (vagy a Címzett részére) is kézbesítésre kerül és annak mérete miatt a postaládába nem fér bele, úgy a Kézbesítő jogosult a fóliát eltávolítani, és a küldeményeket külön belehelyezni a postaládába. Kiadó jogosult a postaláda nyílásánál nagyobb hozzácsomagolásokat Előfizetők részére postai úton eljuttatni,

c) a Kiadó az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, Előfizetés időtartama, telefonszám, email cím, a a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult Terjesztő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a levélszekrényhez való hozzáférés (így például kulcs, kapukód beszerzésének) biztosítása érdekében az Előfizetőt megkeressék;

Címzett:

Név

Székhely

Tevékenység

Átadott adatok

Magyar Posta Zrt.

 

 

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6

 

 

 

 

1. hírlapterjesztés, kézbesítés, reklamációkezelés

 

 

 

 

 

 

1. név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama telefonszám, email

cím, kapukód

2. levél és csomagszállítás kézbesítés

 

2. név, cím

Drescher Kft.

1097 Budapest, Gyáli út 31.

nyomdai tevékenység (csekk kiküldés, dm levél)

név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetési díj, előfizetés időtartama, telefonszám, email cím,

GLS

 

2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2.

csomagszállítás kézbesítés

név, cím, telefonszám

CallComm Zrt.

4400 Nyíregyháza Derkovits utca 119.

telefonos ügyfélszolgálat

. név, cím, előfizetett Kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetési díj, előfizetés időtartama telefonszám, email

cím, kapukód,

 

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest,

Nádor utca 21.

befizetési adatok

név, cím, bankszámlaszám, fizetési közlemény

M-Bert Kft.

1089 Budapest,

Orczy utca 12.

adatfeldolgozás,

csomagolás, postázás

név, cím,

telefonszám

 

d) kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában az adott Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik (az akciók kivételével) a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, ha a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj a hosszabbító ajánlaton feltüntetett határidőben - vagy a csoportos díjbeszedés során hosszabbító ajánlat nélkül is - kiegyenlítésre kerül (ezt követő befizetés új Előfizetésnek minősül);

e) a Címzett személyes adataira vonatkozóan a Kiadó, általi fentiek szerinti eljáráshoz a Címzett hozzájárulását bizonyítható módon beszerezte. A Kiadó kizár minden felelősséget az Előfizető által okozott, vagy egyébként az Előfizető magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Amennyiben az Előfizető magatartása következtében vagy azzal összefüggésben a Címzett vagy bármely hatóság illetve bíróság a Kiadóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, az Előfizető köteles minden a Kiadó által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiadónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiadót az Előfizető bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

3.11 A Kiadó, mint adatkezelő valamint a terjesztésben közreműködő társaságok, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések adatfeldolgozói, az Előfizetői (Címzetti) adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével 679/2016 sz. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A Kiadó Adatkezelési tájékoztatója a www.mc.hu Adatvédelem menüpontján keresztül érhető el. Amennyiben a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Előfizetés mellett az Előfizető a Terjesztőnél is előfizet a Kiadó Kiadványára, vagy az előfizető csak a Terjesztőnél fizet elő a Kiadó Kiadványaira, úgy a Terjesztőnél előfizetett Kiadvány tekintetében, a Kiadó, a Terjesztő vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiben (Hírlap előfizetők részére nyújtott lapterjesztéshez kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben és annak kiegészítő feltételeiben. https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/egyeb_aszf_1; Előfizetéses Lapterjesztési Szolgáltatás) foglaltak szerint adatkezelő.

3.12 Az (al)adatfeldolgozók mindenkori listája elérhető a www.mc.hu honlap Adatvédelem menüpontja (https://www.mc.hu/tartalom/adatvedelem) alatt, továbbá a www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf honlapon.

3.13. Az érintett jogok és jogorvoslatok részletes ismertetése a www.mc.hu honlap Adatvédelem menüpontja (https://www.mc.hu/tartalom/adatvedelem) alatt található.

4. AZ ELŐFIZETÉSI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

4.1 Az Előfizetési Jogviszony megszűnik:

a) a határozott idejű Előfizetés lejártát/megszűnését követően, amennyiben az Előfizető 2 éven keresztül nem ad le újabb Megrendelést a Kiadó egyetlen Kiadványára sem, a 2 év leteltével; kivételt képeznek a csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás útján fizetett Előfizetések, melyek esetén a határozott időtartamú Előfizetés automatikusan és folyamatosan ismétlődve meghosszabbodik a 6.3 pont szerint;

b) az Előfizető elhalálozása esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;

c) az Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;

d) az Előfizető Kiadó részére írásban előterjesztett, az Előfizetési Jogviszony megszüntetésére irányuló rendes felmondásával, 30 napos felmondási idővel azzal, hogy amennyiben az későbbi időpontra esik, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével szűnik meg az Előfizetési Jogviszony;

e) csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás esetén amennyiben az Előfizető megszünteti felhatalmazását számlavezető hitelintézeténél és más módon sem egyenlíti ki az előfizetési díjat, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;

f) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díjbefizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható

g) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha az Előfizető csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás esetén letiltotta a megbízás teljesítését és más módon sem egyenlíti ki az előfizetési díjat, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével.

4.2 Az Előfizetési Jogviszony megszűnése esetén b)-g) pontok szerinti esetekben a befizetéssel már hatályosult egyes határozott idejű Előfizetések lejártáig az előfizetett Kiadványok kézbesítésre kerülnek. Az f) pont szerinti esetben a Kiadó megkísérli az adatok kiegészítését/beszerzését, és ennek sikertelensége esetén az előfizetési díjat az Előfizető részére 45 napon belül visszatéríti.

5. A HATÁROZOTT IDEJŰ ELŐFIZETÉS MEGSZŰNÉSE

5.1 Az Előfizetés megszűnik:

a) a határozott idejű Előfizetés lejártával, amennyiben az Előfizetés automatikus meghosszabbodására a 3.10 e) pont szerint nem került sor;

b) az előfizetett Kiadvány kiadásának megszüntetésével, illetve megszűnésével, az utolsó kézbesített lapszámmal;

c) az Előfizetési Jogviszony megszűnése esetén a 4.1 pontban meghatározottak szerint.

5.2 A határozott idejű Előfizetés rendes felmondással nem szüntethető meg.

5.3 Köteles a Kiadó az Előfizetőt írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány kiadását időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult

a) a megváltozott feltételek szerinti kézbesítésre, illetve

b) a Kiadó által felkínált alternatív Kiadványnak a Kiadó által felkínált előfizetési időszakra vonatkozó elfogadására

c) a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére.

Választására vonatkozóan az Előfizető írásban, telefonon, szóban vagy e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető a határidő leteltéig nem jelzi választását a Kiadó felé, a Kiadó jogosult választani a fenti a)-c) lehetőségek közül. Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza.

6. AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ

6.1 Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a kiadványok impresszumában, illetve a Kiadó által üzemeltetett www.mc.hu honlap „ÁRAINK” menüpontja alatt érhetők el. Az előfizetési díjak tekintetében a Megrendelés időpontja az irányadó.

6.2 Az előfizetési díj megfizetése a Kiadó részére:
a) személyesen a Kiadó ideiglenes kihelyezett előfizetési standjain, illetve a Kiadó által megjelölt más helyszíneken;
b) készpénz-átutalási megbízással (csekken);
c) csoportos beszedési megbízásra történő felhatalmazással;
d) folyószámláról átutalással;
e) interneten keresztül bankkártyás fizetéssel;

f) interneten keresztül PayPal fizetéssel.

6.3 Csoportos beszedési megbízás esetén a határozott időtartamú Előfizetés automatikusan és folyamatosan ismétlődve meghosszabbodik az eredeti Előfizetés időtartamával mindaddig, amíg az Előfizető nem szünteti meg az Előfizetési Jogviszonyt a 4.1 d) pont alapján, vagy nem szünteti meg a csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazását számlavezető hitelintézeténél, illetve nem eszközöl terhelést meghiúsító letiltást.

A csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazás a Kiadó bármely Kiadványa esetében választható fizetési mód. Feltétele, hogy az Előfizető

a) rendelkezzen az adott Kiadvány(ok)ra vonatkozó az első előfizetési díj megfizetésével hatályba lépett megrendeléssel,
b) rendelkezzen belföldi hitelintézetben vezetett bankszámlával,
c) hatalmazza fel a számlavezető hitelintézetét csoportos beszedési megbízás teljesítésére.

Az Előfizető az Előfizetése visszaigazolásakor kapott csoportos beszedési megbízásra vonatkozó, valós adataival kitöltött felhatalmazását eljuttathatja számlavezető hitelintézetébe, vagy közvetlenül a Central Médiacsoport Zrt. -hez postai levélben (Central Médiacsoport Zrt. / Előfizetés, 1554 Budapest, Pf. 104.), illetve amennyiben az Előfizető rendelkezik Internet banki szolgáltatással, a felhatalmazást az online felületen adja meg.

A csoportos beszedési megbízás jogosultja minden Előfizetés esetén a Central Médiacsoport Zrt. A felhatalmazáson az Előfizető meghatározhatja a teljesítés felső értékhatárát (limit). Amennyiben az előfizetési díj bármilyen okból a limitált összeg fölé emelkedik, az Előfizetés teljesíthetőségéhez szükséges a limit megemelése.

A Central Médiacsoport Zrt. az Előfizető számlájának első terhelését megelőzően és azt követően, legalább évente egy alkalommal terhelési értesítőben előre jelzi a várható terhelés mértékét, időpontját és az egyéb vonatkozó adatokat az Előfizető felé.

Az Előfizető bankszámláját vezető hitelintézet az Előfizető bankszámláját a csoportos beszedési megbízás összegével a felhatalmazásban szereplő feltételek megfelelősége esetén terheli meg mindaddig, amíg az Előfizetés, illetve a csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás fennáll.

A Central Médiacsoport Zrt. jogosult arra, hogy amennyiben a csoportos beszedési megbízás az adott előre jelzett terhelési napon nem teljesíthető - különösen az Előfizető érdekkörében felmerült okból (pl. fedezethiány) -, úgy ismételten intézkedjen a beszedés teljesítése érdekében. Amennyiben kétszeri kísérletre sem sikerült az előfizetési díj összegét a bankszámláról leemelni, úgy a Kiadvány előfizetéses terjesztése felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a díj leemelése sikeresen megtörténik. A Central Médiacsoport Zrt. sikertelenség esetén - saját döntése szerint - más fizetési módot is felkínálhat az Előfizetőnek (pl. csekk, átutalás).

Kiadó csoportos díjbeszedéssel megbízott partnere az OTP Bank Nyrt. (www.optbank.hu ) A csoportos beszedési megbízás tranzakciós tarifái hitelintézetenként és számlatípusonként eltérhetnek.

A csoportos beszedés sikerességéről (a jogosultról és leemelt összegről) az Előfizető számlavezető hitelintézetétől kap tájékoztatást számlakivonatában vagy forgalmi értesítőjében.

Az Előfizető a csoportos beszedési megbízásra adott felhatalmazását a hitelintézeténél módosíthatja, megszüntetheti, illetve a terhelési napot megelőző munkanapon reggel 9 óráig letilthatja, amennyiben a hitelintézet üzletszabályzata másként nem rendelkezik. Letiltás csak a teljes összeg ellen tehető (a díj részbeni letiltása nem lehetséges).

Az Előfizető minden, a csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazással kapcsolatos bejelentést (változás, letiltás, megszüntetés bejelentése) számlavezető hitelintézetében tehet meg.

A csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás fizetési módról az Előfizető másik fizetési módra térhet át, a Kiadó többletköltséget nem számít fel.

A csoportos beszedési megbízással kapcsolatos további tájékoztatás a Kiadó ügyfélszolgálatán kérhető telefonon (a +36-1-510-0888 nem emelt díjas előfizetői telefonszámon, hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között).

6.4 A Kiadványok kézbesítésére az előfizetési díjak Kiadó bankszámláján történő beazonosítható jóváírásától számítva maximum 45 napon belül kerül sor. A negyedévente, vagy annál ritkábban megjelenő Kiadványok kivételt képeznek, ezek kézbesítésével kapcsolatban a Kiadó Ügyfélszolgálata ad felvilágosítást.

6.5 Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által a Kiadvány kiadásának megszüntetése vagy megszűnése, esetén kerülhet sor, az 5.3 pontban foglaltak szerint.

6.6 A www.mc.hu weboldalon történő előfizetés-vásárlásokról; az elektronikusan elküldött előfizetési ajánlatok elfogadásával történő vásárlásokról; továbbá az Előfizető külön kérésére a Kiadó elektronikus számlát (e-számlát) is küldhet a hagyományos számla helyett.

Az e-számla az ÁFA törvényben meghatározott tartalommal bíró számla, amely elektronikus formában, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel kerül kibocsátásra. Az elektronikus aláírás hitelesen igazolja a számla kiállítójának személyét, továbbá biztosítja az elektronikus számla hitelességét, tartalmának megváltoztathatatlanságát és az időbélyeggel együtt eleget tesz a 2007. évi CXXVII tv. 175.§-ában foglalt követelményeknek. Az e-számlák csak eredeti elektronikus formában alkalmasak adóigazgatási azonosításra, ezért az archiválása során erre tekintettel kell eljárni. Amennyiben az e-számla kinyomtatásra kerül, úgy az egy hagyományos számla fénymásolatával lesz egyenértékű.

Az Előfizető, az elektronikus számlát az általa megadott e-mail címen fogadja, a Kiadó az elektronikus számlát ezen címre küldi. Abban az esetben, ha az Előfizető írásban jelzi a Kiadónak, hogy nem elektronikus számlát kér, azaz nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz, úgy a Kiadó papír alapú számlát bocsát ki.

A Kiadó a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát, melyet a számlafizető kérésére, vagy az előírt bizonylatadási kötelem szerint küld ki. A számlázási adatokban az előfizetés indulása előtt, legkésőbb a megrendelést követő 30 napig van lehetőség módosításra, illetve pontosításra. A Kiadó forintban számláz. A Kiadó papír alapú számla esetén belföldi kézbesítési címre állítja ki, illetve küldi meg a számlát.

7. AZ ELŐFIZETETT KIADVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE

7.1 A Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett Kiadványokat a postai küldeményeknek fenntartott levélszekrénybe, vagy postafiókra, portaszolgálatra kézbesíti. A Kiadványokat az Előfizetés jellegétől függően csomagolás és címzés nélkül (Címezetlen kiadványok) vagy becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva (Címzett kiadványok), juttatja el az Előfizetőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez.

7.2 A kézbesítéshez szükséges feltételeket, azaz a megfelelő levélszekrényt az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett köteles biztosítani, és azt az alábbiak szerint köteles:

a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;

b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);

c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;

d) egyéb esetben az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett a kulcsnak a kézbesítő részére történő átadásával, kapukód közlésével köteles biztosítani. A fenti a)-d) feltételek nem teljesítése vagy hibás/hiányos teljesítése esetén sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget a Kiadvány kézbesítéséért és Előfizető nem jogosult lappótlásra.

7.3 A 7.2. a)-d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – a Címzett - nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.
7.4 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas elhelyezésűnek, méretűnek és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró mindenkori Terjesztő számára, és amely biztosítja a Kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

7.5. A 7.1-7.4 pontokban meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a Kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért sem a Kiadó, sem Terjesztő nem vállal felelősséget.

7.6 A mindenkori Terjesztő határozza meg a kézbesítési napo(ko)n belüli kézbesítés időpontját.

A kézbesítés időpontjáról és feltételeiről tájékozódjon a Terjesztő, a Magyar Posta Zrt. weboldalán: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

8. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

8.1 A Kiadó, illetve a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó előfizetések esetében a képviseletében eljáró Terjesztő, az Előfizetőkkel vagy – ha nem azonos az Előfizetővel – Címzettekkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart(anak) fenn. A Kiadó, illetve Terjesztő ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, az Előfizetőt/Címzettet/reklamációt átirányítja a Terjesztőhöz/Kiadóhoz. A bejelentő reklamáció kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető/Címzett neve, címe, Kiadvány, előfizetési időszak

8.2 A reklamációs ügyfélszolgálatok elérhetőségei a következők:
A Kiadónál történt megrendeléssel és befizetéssel kapcsolatos reklamációk esetén;
a) a Kiadónál telefonon a +36-1-510-0888 előfizetői telefonszámon, hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között;
b) a Kiadónak címzett levélben (Central Médiacsoport Zrt. Előfizetés, 1554 Budapest, Pf. 104.) vagy faxon (+36-1-437-1570);
c) a Kiadó által működtetett elektronikus ügyfélszolgálaton keresztül: http://ugyfelkapu.mc.hu/
d) Kézbesítéssel kapcsolatos reklamációk, illetve a Magyar Posta Zrt.-nél történt megrendeléssel és befizetéssel kapcsolatos reklamációk esetén;
a) telefonon a +36-1-767-8262  telefonszámon (H-Sze: 8-16, Cs-P: 8-20, Szo: 8-11 óráig)
b) faxon +36-1-303-3440
c) e-mailben:
hirlapelofizetes@posta.hu

8.3 A Kiadó reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről igény szerint az Előfizető tájékoztatást kap.

8.4 Az Előfizető, illetve a Címzett esetleges reklamációját a Kiadvány kézbesítését, vagy a határidőben történő kézbesítés elmaradása esetén a határidőt követően haladéktalanul de legkésőbb 2 hónapon  belül juttathatja el a 8.2 pontban meghatározott elérhetőségekre. A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak. A Kiadó a panaszt a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálja.

 

Adatok

Adatkezelési cél

Jogalap

Adatkezelés időtartama

név, lakcím, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz részletes leírása, bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a Kiadó nyilatkozata a panasszal kapcsolatosan, írásbeli panasz esetén aláírás, elektronikus levélben küldött panasz esetén e-mail cím, telefonon történt közlés esetén hangfelvétel, a panasz egyedi azonosítószáma

reklamáció kezelés, panaszügyintézés

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 

a panasz elintézését követő 60 nap, vagy a fogyasztói igény keletkezésétől számított 5 év

 

 

9. ELÁLLÁS

 

9.1 Amennyiben az Előfizető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint fogyasztónak minősül, úgy a felek között (Előfizető, illetve Szolgáltató) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint fogyasztói szerződés jön létre. A Kormányrendelet alapján az Előfizetőt elállási jog illeti meg. Az elállás az előfizetéssel érintett első kiadvány kézbesítési napjától számított 14 napos határidőn belül gyakorolható.

 

9.2 Az elállást nem kell indokolni, de az elállás szándékának a nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie. A nyilatkozatnak egyértelműen kell tartalmaznia azt, hogy az elállás az Előfizetés egészére vonatkozik-e, vagy csak az Előfizetéssel érintett valamely Kiadványra.

Amennyiben az Előfizető elállási jogát gyakorolja, úgy ezen jogaival – a fent hivatkozottak szerint – a részlegesség elve szerint is élhet (az előfizetéssel érintett valamennyi Kiadvány vonatkozásában). A részlegesség elve csak a megrendelésen belüli, adott Kiadványt előfizetési időszakának egészére vonatkozhat, az előfizetési időszak nem rövidíthető.

Az elállási szándék (nyilatkozat) közlése írásban történhet az elofizetes@centralmediacsoport.hu email címre, vagy postai levélben a Central Médiacsoport Zrt. Előfizetés, 1037 Budapest, Montevideo u. 9. címre.

A Szolgáltató a jogszerű elállás közlését követő 14 napon belül visszatéríti az előfizetéssel érintett kiadvány(ok) előfizetési díját, feltéve, hogy az Előfizető, illetve a Címzett az elállással érintett lapo(ka)t visszaküldte a Szolgáltatónak (a Szolgáltatót megillető visszatartási jog). A Szolgáltató visszafizetést csak abban az esetben tud teljesíteni, ha az Előfizető előzetesen megadja azon számlaszámát, amire a visszafizetés teljesíthető. Az Előfizető kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a visszatérítést banki átutalás útján teljesítse. Amennyiben az Előfizető a visszatérítéshez szükséges számlaszámot nem bocsátja megfelelő időben a Szolgáltató rendelkezésére, úgy a fent hivatkozott határidő elmulasztása nem eshet a Szolgáltató terhére.

Formanyomtatvány: https://www.mc.hu/uploads/tartalom/4/Formanyomtatvany.htm

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek szövegét minden előfizetni kívánó érdeklődő megismerheti a Kiadó által üzemeltetett http://www.mc.hu honlapon az Általános Szerződési Feltételek menüpontban.

10.2 A jelen Előfizetési Általános Szerződési Feltételek 2018. november 27. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételeknek részei az abban hivatkozott dokumentumok. A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat és/vagy kiegészítéseket eszközöl, amelyek az Előfizetői Szerződés teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással, vagy a teljesítéshez szükségesek (pld.: a szolgáltatás nyújtásban közreműködő adatfeldolgozásra jogosult személyek mindenkori aktualizálása). Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályoknak való megfelelés tette szükségessé a korrekciót, illetve jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az Előfizető mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételekre és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett - nyilvánosságra hozza a www.mc.hu Weboldalán. Egyebekben a fent meghatározott esetkörökben a 15 napos határidő nem köti a Kiadót. Módosulás esetén a Szolgáltatás további igénybevételével az Előfizető a módosított Előfizetési Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. Amennyiben az Előfizető az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek módosítását nem fogadja el, úgy jogosult az Előfizetési Szerződés felmondására, feltéve, hogy a módosítás a szerződéses jogviszonyát érdemben és hátrányosan érinti. A jelen Előfizetési Általános Szerződési Feltételeknek az Előfizetővel való megismertetéséről a Szolgáltató a Weboldal útján gondoskodik. Az Előfizetési Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos és teljes szövege a www.mc.hu Weboldalon elérhető.

10.3 Az Előfizető a Kiadvány megrendelésével, illetve az előfizetési díj megfizetésével, a Címzett az első kézbesített Kiadvány átvételével elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

 10.4 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2018. november 12.